Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis obszaru badawczego

Dziedzictwo (Heritage) jest wyjątkowym pojęciem, którego zakres semantyczny stale poszerza się. Jako kategoria opisu rzeczywistości kulturowej odwołuje się ono do pojęć stosowanych wcześniej przez wiele nauk. W tym sensie intrygujące relacje wiążą dziedzictwo z zabytkiem i dobrami kultury, tradycją, historią, pamięcią społeczną i miejscami pamięci czy – jeszcze szerzej – z kulturą. Dziedzictwo wyrasta z tych pojęć, ale równocześnie zbliża nauki, które stawiają pytania o obecność „przeszłości w teraźniejszości” oraz o strategie jej waloryzacji, negocjacji, użycia bądź sprzeciwu, intencjonalnego zapominania i odzyskiwania. Lokalny, narodowy, regionalny i globalny wymiar dziedzictwa, zależności od procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz głębokie zakorzenienie w przeszłości tworzą sieć powiązań, które proponujemy poddać badaniu z różnych perspektyw. Tak rodzi się interdyscyplinarna synergia, z której czerpie POB Heritage, będący platformą współpracy dla reprezentantów wielu nauk humanistycznych i społecznych. Zakres POB Heritage obejmuje przede wszystkim następujące dyscypliny naukowe i pola badawcze: antropologia; archeologia; ekonomia i finanse; etnologia; filologie obcojęzyczne; filozofia; historia; historia sztuki; językoznawstwo; judaistyka; kognitywistyka; komparatystyka literacka; kulturoznawstwo; literaturoznawstwo; muzykologia; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; ochrona dóbr kultury; polonistyka; przekład literacki; religioznawstwo; socjologia; wiedza o teatrze i filmoznawstwo.

Prezentacja POB Heritage Evidence based strategy

Strategia 2020 - 2025

  1. Strategia POB Heritage 2020 - 2025 

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie dla Wnioskodawców zainteresowanych utworzeniem Platformy bądź Grupy badawczej

Spotkanie informacyjne POB Heritage - 9 kwietnia 2021 r.

Stypendium do programu doktorskiego Nauki o kulturze i religii w ramach grantu dr Anny Romanowicz

Procedura powoływania recenzentów dla wniosków w konkursie MINIgranty POB Heritage (edycja I)

Drugie spotkanie informacyjne POB Heritage - 15 stycznia 2021 r.

Konkurs na MiniGranty POB Heritage oraz pierwsze spotkanie informacyjne POB HERITAGE

Zmiana członków Zespołu Sterującego POB Heritage- komunikat z dnia 9 lipca 2020 r. 

Powołanie Zespołu Wykonawczego POB Heritage- komunikat z 6 lipca 2020 roku

Zmiana członków Zespołu Sterującego Priorytetowym Obszarem Badawczym (POB) Heritage- komunikat z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Frequently Asked Questions

BAZA EKSPERTÓW

Czy eksperci oceniający wnioski w konkursach POB Heritage będą zatrudniani/zapraszani wyłącznie spoza UJ, czy także z UJ?
Przyjęliśmy ogólną zasadę, że w przypadku konkursów, w których kwota finansowania jest mniejsza, będziemy starali się w miarę możliwości angażować ekspertów z uczelni albo mieszanych (z UJ i spoza UJ).
W przypadku konkursów z budżetem powyżej 20 000 PLN przyjmujemy zasadę powoływania ekspertów zewnętrznych. W przypadku platform badawczych (dofinansowanie do 100 000 PLN rocznie w celu zbudowania sieci międzynarodowej) będziemy zwracać się do ekspertów zagranicznych.

MINIGRANTY

Rozumiem, że w tych programach będą uwzględnione nie tylko takie obszary humanistyki, jak filologia, historia, filozofia, ale także np. antropologia audiowizualna, filmoznawstwo?
Oczywiście.
Na finansowanie mają szanse wszystkie projekty, których tematyka  mieści się w którejś z domen badawczych wskazanych na s. 12-15 Strategii POB Heritage.

Czy w ramach konkursu na minigranty można starać się o finansowanie badań terenowych (wyjazdu  agranicznego), skoro będzie ogłoszony osobny konkurs na dofinansowanie kwerend i wyjazdów)?

Badania terenowe jako badania wstępne mogą być uwzględnione w minigrancie, jeśli zostaną uzupełnione o inne czynności z nimi związane np. o transkrypcję wywiadów itd.
Przewidujemy ogłoszenie osobnych konkursów na wyjazdy badawcze. W ramach tego działania będą finansowane koszty wyjazdów na konferencje, krótkie pobyty studyjne oraz krótkie kwerendy lub badania terenowe. Zasady ramowe odpowiedniego regulaminu przygotowywane są przez Zespół Koordynacyjny.

Czy w minigrancie można sfinansować publikację tekstu w j. angielskim (czyli korektę/tłumaczenie rozumiane jako usługa zewnętrzna)?

Gdyby chodziło tylko o korektę i tłumaczenie, warto złożyć wniosek w konkursie na dofinansowanie korekt i tłumaczeń (odrębny konkurs, którego pierwszą edycję przewidujemy w styczniu).
Wynagrodzenia zewnętrzne, np. wsparcie informatyka czy innego specjalisty lub tłumaczenie wniosku grantowego, mogą byćnsfinansowane z minigrantu.

Konkurs na minigranty jest skierowany do pracowników UJ. Czy w takim razie w zespole pracującym nad projektem finansowanym w ramach minigrantów mogą znaleźć się osoby spoza UJ?
Tak.

We wzorze wniosku o minigrant jest pole "zakres przedmiotowy projektu" - jak Państwo to rozumieją? Jaka jest różnica między tym polem a polem "streszczenie projektu"?

Streszczenie projektu pozwala nam na szybką ocenę struktury projektu w momencie doboru składu komisji oceniającej wniosek. Może ono zostać też upublicznione na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych po otrzymaniu przez Państwa finansowania.

Czy uwzględnienie w produktach projektu starań o grant obliguje wnioskodawców do złożenia wniosku grantowego na zakończenie prac nad minigrantem i rozliczenie tego w sprawozdaniu końcowym projektu?

Projekt przewidujący taką aplikację powinien określać, kiedy i w jakim konkursie wniosek zostanie złożony. Ocena wykonania projektu będzie dostosowana do harmonogramu wskazanego konkursu. Złożenie projektu grantowego nie oznacza oczywiście uzyskania finansowania.
Mamy nadzieję, że fundusze POB Heritage będą wspomagać proces pozyskiwania środków na badania, jednak nie uzależniamy rozliczenia minigrantu od sukcesu aplikacji.

Więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w pliku poniżej:

FAQ PLIK PDF

Konkursy

Otwarte konkursy:

Grupy badawcze w POB Heritage (edycja I) - nabór wniosków do 28 maja 2021 r.

Platformy badawcze w POB Heritage (edycja I) - nabór wniosków do 28 maja 2021 r.

Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage (edycja specjalna I) - nabór wniosków do 2 lipca 2021 r. lub do wyczerpania środków.

Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage – nabór ciągły (edycja I) - nabór wniosków do 2 lipca 2021 r. lub do wyczerpania środków.

Dofinansowanie publikacji monografii lub rozdziału w monografii w modelu OA – POB Heritage (edycja II) - nabór wniosków do 2 lipca 2021 r.

Dofinansowanie publikacji artykułu w modelu OA – POB Heritage edycja II - nabór wniosków w trybie ciągłym do 2 lipca 2021 lub do wyczerpania środków.

 

Konkursy zakończone:

MiniGRANTY POB Heritage (edycja II) - nabór wniosków zakończył się 30 kwietnia 2021 r.

Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja II) - nabór wniosków zakończył się 7 lutego 2021 r.

Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja I) - nabór wniosków zakończył się 15 stycznia 2021 r.

Minigranty badawcze w POB Heritage 2020 - nabór wniosków zakończył się 15 stycznia 2021 r.

Konkurs publikacji Open Access w ramach POB Heritage - nabór wniosków zakończył się 31 grudnia 2020 r.

 

Wyniki konkursów

Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja II) - wyniki.

Minigranty badawcze w POB Heritage 2020 - wyniki.

Regulaminy

Regulamin konkurów na platformy badawcze i grupy badawcze – edycja I

Regulamin konkursu na MiniGRANTY - edycja II

Zespół Sterujący

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
dr hab. Tomasz Bilczewski,
prof. UJ, 

dr hab. Magdalena Siwiec,
prof. UJ

Wydział Polonistyki

dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ

prof. dr hab. Andrzej Dziadzio

Wydział Prawa
i Administracji

prof. dr hab. Krzysztof Loska

dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Wydział Filozoficzny

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

prof. dr hab. Roman Sosnowski

dr hab. Maria Jodłowiec

Wydział Filologiczny

dr hab. Sławomir Sprawski,
prof. UJ

prof. dr hab. Piotr Krasny

Wydział Historyczny

Koordynator

dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ - Wydział Filozoficzny
lech.trzcionkowski@uj.edu.pl

Media Społecznościowe

Facebook: www.facebook.com/POBHeritage

Kontakt

Kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: pobheritage@uj.edu.pl