Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210216

Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage (edycja specjalna I)

Data: 16.02.2021 - 02.07.2021
Czas rozpoczęcia: 13:00
Organizator: POB Heritage
Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage (edycja specjalna I)

Nazwa POB: POB Heritage 

Nazwa działania/działań, w ramach których ogłaszany jest konkurs: Otwarty Dostęp. 

Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje dotyczące jednej z sześciu domen badawczych wskazanych w strategii POB Heritage. 

Adresaci konkursu: Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych mogą występować: 

  • nauczyciele akademiccy akademicką zatrudnieni w UJ 
  • pracownicy prowadzący działalność naukową, w szczególności będący pracownikami naukowo- technicznymi albo pracownikami bibliotecznymi albo pracownikami dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionymi w Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy złożyli oświadczenie na podstawie art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.); 
  • Doktoranci uczący się szkole doktorskiej UJ; 
  • Doktoranci będący uczestnikami studiów doktoranckich UJ rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020; 
  • Studenci kierunków studiów prowadzonych przez UJ. 

W przypadku tekstów naukowych współautorskich lub wieloautorskich, powyższe wymogi dotyczą co najmniej autora korespondencyjnego.  

Warunki przystąpienia do konkursu 

Dofinansowanie może otrzymać: 

  • autor artykułu naukowego, który nie otrzymał zaproszenia do publikacji lub potwierdzenia o przyjęciu do publikacji w czasopiśmie naukowym, z grupy, której na podstawie przepisów odrębnych przypisano min. 100 punktów albo w materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, którym na podstawie przepisów odrębnych przypisano min. 100 punktów, jeżeli artykuł zostanie zaakceptowany w procesie ewaluacji, będącym elementem niniejszego konkursu 
  • Niezależnie od zaproszenia do publikacji, potwierdzenia o przyjęciu tekstu do publikacji, podpisania umowy lub uzyskania potwierdzenia zainteresowania publikacją, dofinansowanie może otrzymać także autor tekstu naukowego, który przeznaczony jest do publikacji w czasopiśmie naukowym, któremu na podstawie przepisów odrębnych przypisano mniej niż 100 punktów albo w materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, którym na podstawie przepisów odrębnych przypisano mniej niż 100 punktów przeznaczony jest do publikacji w wydawnictwie umieszczonym poniżej II poziomu; jeżeli to czasopismo, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej lub wydawnictwo zostały uznane przez Komisję za istotne dla rozwoju nauki w danej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej i tekst naukowy zostanie zaakceptowany w procesie ewaluacji

Warunki, jakie muszą spełniać publikacje przed uzyskaniem finansowania: 

  • Przedmiot monografii / artykułu w monografii jest zbieżny z celami i co najmniej jedną domeną badawczą określoną w Strategii POB Heritage, ogłoszonymi na stronie www.id.edu.uj.pl
  • Autor deklaruje wybór opcji otwartego dostępu (Open Access). 

Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs: 150 000 zł.

Termin i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać elektronicznie na platformie https://strefaid.uj.edu.pl 

 

Konkurs zostanie otwarty 16 lutego 2021 o godz. 13:00. Przewidywany jest nabór ciągły do 2 lipca 2021 lub do wyczerpania środków.

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu:  Informację o przyznaniu finansowania otrzymają Państwo drogą e-mailową w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku w konkursie.

Link do regulaminu konkursu poniżej.

Pliki do pobrania
Regulamin - przekłady i korekty