Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 1. Środki przekazane w ramach programu ID.UJ na realizację poszczególnych działań na poziomie jednostek UJ powinny być wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wydatkowania środków publicznych oraz aktami wewnętrznie obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 2. Kierownik jednostki UJ przygotowuje za pośrednictwem systemu strefaid.uj.edu.pl plan rzeczowo-finansowy, w którym ujmuje działania spośród dostępnej listy rozwijanej według podziału na wsparcie dla pracowników, studentów oraz wsparcie instytucjonalne. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dodanie działania nieuwzględnionego w systemie strefaid.uj.edu.pl, z tym zastrzeżeniem, że minimalna liczba działań do realizacji w danym roku kalendarzowym nie może być mniejsza niż trzy.
 3. Przyznane środki finansowe powinny zostać wydatkowane na realizację wszystkich działań wskazanych w planie rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem, że na realizację jednego działania nie można przeznaczyć więcej niż 50% środków przyznanych do dyspozycji danej jednostki UJ w danym roku kalendarzowym.
 4. Kierownik jednostki UJ może podjąć decyzję o przeznaczeniu do 5% środków finansowych przekazanych jednostce UJ w danym roku kalendarzowym na realizację wybranych działań w ramach programu ID.UJ na tzw. koszty
  o charakterze ogólnym, obejmujące m.in. wsparcie instytucjonalno-administracyjne lub inne kwestie niezbędne do właściwej implementacji programu ID.UJ na poziomie jednostki UJ. Koszty te nie mają charakteru ryczałtowego, będą rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków (faktura, rachunek, lista płac, itp).
 5. Kierownik jednostki UJ może samodzielnie dokonać zmian w planie rzeczowo-finansowym polegających na przesunięciu środków pomiędzy wybranymi działaniami do 25% środków przeznaczonych na realizację jednego z ww. działań. Inne zmiany, w szczególności wprowadzenie nowego działania lub przeniesienie środków na kolejny rok wymagają uzyskania zgody Prorektora UJ ds. badań naukowych.
 6. Kierownik jednostki UJ może podjąć decyzję o wydatkowaniu całości lub części środków przekazanych jednostce i przeznaczonych na realizację działań w ramach programu ID.UJ na dofinansowanie projektów flagowych realizowanych w danym Priorytetowym Obszarze Badawczym (dalej: „POB”), w ramach którego jednostka uczestniczy. Decyzja w tym zakresie powinna zostać podjęta w porozumieniu z kierownikami pozostałych jednostek UJ partycypujących w realizacji danego projektu flagowego i ujęta jako nowe działanie w ramach wsparcia instytucjonalnego.

 1. W ramach każdego działania jednostki UJ mają swobodę w wyborze sposobu jego realizacji oraz podejmowanych aktywności, o ile są one zgodne ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi sposobu realizacji wybranych działań, wskazanymi w systemie strefaid.uj.edu.pl.
 2. Każda aktywność w ramach działania realizowanego przez jednostkę UJ musi być związana tematycznie z problematyką jednego lub kilku POB, w ramach których jednostka ta uczestniczy. Ponadto każda aktywność musi realizować przynajmniej dwa filary zasady 4*I, czyli interdyscyplinarność, internacjonalizację, innowacyjność lub integrację.
 3. Kierownik jednostki UJ zobowiązany jest do przypisania rezultatów i wskaźników do każdego z wybranych działań spośród listy rozwijanej dostępnej w systemie. Monitorowanie stopnia osiągania zadeklarowanych rezultatów i wskaźników będzie mogło stanowić podstawę do podejmowania przez Władze UJ decyzji stymulujących  prawidłową realizacji programu ID.UJ.
 4. Działania realizowane na poziomie jednostki UJ powinny kłaść nacisk na rozwój badawczy nauczycieli akademickich, studentów, a także powinny pogłębiać współpracę badawczą i dydaktyczną między jednostkami UJ oraz z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Ponadto realizacja działań powinna być nakierowana na podniesienie poziomu badawczego i stopnia umiędzynarodowienia działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu, a także zmierzać do osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku ID.UJ.
 5. Działania dla doktorantów realizowane są według odrębnych zasad i nie należy ich ujmować w planie rzeczowo-finansowym.

 

Lista rezultatów

 1. Wszelkie aktywności w ramach programu ID.UJ realizowane na poziomie jednostki UJ powinny być rozliczane zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 2. Procedury zatrudnienia nowych pracowników w ramach realizacji działań związanych z programem ID.UJ powinny być zgodne z ogólnymi zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim, a także z zasadami organizacji i przeprowadzania konkursów otwartych na poziomie jednostek.
 3. Na zakończenie każdego roku kalendarzowego jednostka UJ jest odpowiedzialna za przygotowanie w systemie strefaid.uj.edu.pl sprawozdania merytoryczno-finansowego obejmującego wszystkie działania i aktywności, które realizowano w ramach programu ID.UJ. Termin złożenia sprawozdania zostanie każdorazowo określony przez Prorektora UJ ds. badań naukowych.
 4. Kierownik jednostki UJ ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych oraz implementację działań i aktywności zmierzających do realizacji celów programu ID.UJ.

 1. Kwestie związane ze strukturą oraz sposobem administrowania programem ID.UJ na poziomie jednostki UJ pozostają w gestii kierownika, który – oprócz przygotowania planu rzeczowo-finansowego – może powołać osoby odpowiedzialne merytorycznie i administracyjnie za implementację i kontrolę wykonywania poszczególnych działań i aktywności w ramach programu ID.UJ realizowanych przez jednostkę UJ.
 2. Realizacja działań i aktywności wymagających przeprowadzenia konkursów odbywa się za pośrednictwem systemu strefaid.uj.edu.pl.
  Uwagi dotyczące formularzy konkursowych w Strefie ID.UJ należy zgłaszać bezpośrednio do dr hab. Marii Próchnickiej, prof. UJ: maria.prochnicka@uj.edu.pl.