Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis obszaru badawczego

Współczesny rozwój technologii w istotnym stopniu opiera się na poszukiwaniu i opracowywaniu nowych materiałów, zapewniających oszczędność energii, większą wytrzymałość jak i ich zastosowanie w nowoczesnych technologiach produkcji. Działania te wymagają współpracy ludzi reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe. Zakres POB SciMat obejmuje nauki ścisłe, takie jak: fizyka, materiałoznawstwo, chemia czy matematyka.

Działania w obszarze SciMat będą się skupiać na czterech wybranych domenach badawczych:

1. Materiały nanostrukturalne – zakres tej bardzo interdyscyplinarnej domeny badawczej obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem, analizowaniem i projektowaniem nowych materiałów, których struktura jest kontrolowana na poziomie poniżej 100 nm na potrzeby rozwoju takich dziedzin jak na przykład elektronika molekularna i organiczna, fotonika, sensory, biotechnologia czy medycyna nie wykluczając jednak innych dziedzin, w których takie struktury odgrywają fundamentalną rolę determinując działanie danego układu.

2. Materiały związane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii – zakres tej interdyscyplinarnej domeny badawczej łączącej badania z zakresu fizyki i chemii będzie związany z badaniami prowadzonymi głównie w zakresie fotowoltaiki, ogniw paliwowych oraz magazynowania energii.

3. Materiały na potrzeby biotechnologii i medycyny – zakres tej interdyscyplinarnej domeny badawczej łączącej badania z zakresu biofizyki, biotechnologii, biochemii oraz fizyki medycznej i chemii medycznej będzie związany z badaniami prowadzonymi głównie w zakresie biosensorów, inżynierii tkankowej, bio-interfejsów oraz profilaktyki, diagnostyki medycznej i terapii, w tym teranostyki (będącej połączeniem tych ostatnich na poziomie molekularnym), która jest podstawą nowoczesnej medycyny precyzyjnej.

4. Nowe modele teoretyczne i narzędzia matematyczne wspomagane rozwojem technologii informatycznych i algorytmiki – zakres tej interdyscyplinarnej domeny badawczej, łączącej zagadnienia fizyki i chemii teoretycznej, modelowania molekularnego fizyki matematycznej, matematyki oraz metod numerycznych, będzie rozciągał się od teorii złożonych układów dynamicznych, układów skorelowanych, metod topologicznych, geometrii różniczkowej i analizy geometrycznej po teorię przejść fazowych, defektów topologicznych w kwantowej teorii pola oraz teorię kwantowej informacji, badającą źródła złożoności obliczeniowej problemów pojawiających się w opisie zaawansowanych, kwantowych materiałów, czy przewidywanie i projektowanie in sillico materiałów i cząsteczek o pożądanych właściwościach.

Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS

Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki

Komunikat Dziekana Wydziału Chemii

Powołanie Zespołu Wykonawczego POB SciMat - komunikat z 28 maja 2020 roku

List koordynatora POB SciMat do społeczności UJ 

Konkursy

Otwarte konkursy:

Konkurs Dofinansowania Usług Serwisowych 2021 - nabór wniosków do 30 września 2021 r.

 

Konkursy zakończone:

Minigranty naukowe dla pracowników naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ - nabór wniosków zakończył się 6 maja 2021 r.

Minigranty naukowe dla początkujących naukowców na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ - nabór wniosków zakończył się 6 maja 2021 r.

Konkurs Aparaturowego Funduszu Interwencyjnego 2021- nabór wniosków zakończył się 30 marca 2021 r., zobacz wyniki na stronie ogłoszenia.

Stypendia Motywacyjne POB SciMat - nabór wniosków zakończył się 28 lutego 2021 r., zobacz wyniki na stronie ogłoszenia.

Konkurs Dofinansowanie Aparatury Solaris 2021 - nabór wniosków zakończył się 5 lutego 2021 r., zobacz wyniki na stronie ogłoszenia.

Minigranty aparaturowe w ramach POB SciMat - nabór wniosków zakończył się 19 października 2020 r., zobacz wyniki na stronie ogłoszenia.

Stypendia & Tutoring

  • Program stypendialny dla studentów. POB SciMat oferuje w tym roku akademickim stypendia dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziale Chemii oraz Wydziale Matematyki i Informatyki. Najlepsi studenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach priorytetowych określonych w regulaminie stypendialnym (pliki do pobrania) mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł, natomiast dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia przewidziano stypendia w wysokości 1500 zł. Nabór do programu stypendialnego zostanie ogłoszony w odrębnym komunikacie w późniejszym terminie (nie wcześniej jednak niż w grudniu2020 /styczniu 2021). Niezależnie jednak od terminu rozstrzygnięcia konkursu stypendia będą wypłacane laureatom licząc od początku roku akademickiego. Odpowiadając na liczne pytania informujemy, że zaangażowanie w tematykę POB SciMat, o jakim mowa w regulaminie, będzie oceniane na podstawie krótkiego listu motywacyjnego będącego integralną częścią wniosku aplikacyjnego.
  • Program stypendialny dla doktorantów. POB SciMat oferuje w tym roku akademickim stypendia dla doktorantów pierwszego roku Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ (dla programu studiów matematyka oraz informatyka). Najlepsi doktoranci na kierunkach priorytetowych określonych w regulaminie stypendialnym (plik do pobrania) mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 2500 zł.
    Nabór do programu stypendialnego jest możliwy poprzez ankietę on-line Link do stony Wydziału: https://matinf.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_O37k/41633/145629313
  • Program tutoringu. POB SciMat oferuje w tym roku akademickim program tutoringu dla najlepszych studentów I i II stopnia studiujących na kierunkach priorytetowych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki. Celem programu jest wsparcie rozwoju naukowego najzdolniejszych studentów Wydziału poprzez regularny kontakt pomiędzy studentem a tutorem. Zasady programu tutoringu są określone w regulaminie (pliki do pobrania). Nabór odbędzie się w dwóch turach planowanych w październiku i (najprawdopodobniej) w listopadzie. Informacje o pierwszej turze naboru są dostępne tutaj:  https://matinf.uj.edu.pl/kandydaci/oferta-dla-najlepszych/tutoring-w-ramach-scimat

Zmiana regulaminu tutoringu na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w roku akademickim 2020-2021 - wyjaśnienie

Regulamin programu tutoringu na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Wyniki konkursy stypendialnego SciMat finansowanego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/21 dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programie kształcenia informatyka

Wyniki konkursy stypendialnego SciMat finansowanego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/21 dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programie kształcenia matematyka

Regulamin programu tutoringu na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021 - wersja nieaktualna

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów I stopnia na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów II stopnia na priorytetowych kierunkach studióww ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Zespół Sterujący

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Wojciech Macyk, 

prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Wydział Chemii

prof. dr hab. Piotr Salabura

prof. dr hab. Franciszek  Krok

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Marek Stankiewicz

prof. dr hab. Jacek Szade

Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego Solaris

prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek

dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ

Wydział Matematyki
i Informatyki

 

 

Koordynator

dr hab. Piotr Cyganik, prof. UJ - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Promocja

SciMat - Informacja o stypendiach

Film promujący stypendia motywacyjne SciMat