Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współczesny rozwój technologii w istotnym stopniu opiera się na poszukiwaniu i opracowywaniu nowych materiałów, zapewniających oszczędność energii, większą wytrzymałość jak i ich zastosowanie w nowoczesnych technologiach produkcji. Działania te wymagają współpracy ludzi reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe. Zakres POB SciMat obejmuje nauki ścisłe, takie jak: fizyka, materiałoznawstwo, chemia czy matematyka.

Działania w obszarze SciMat będą się skupiać na czterech wybranych domenach badawczych:

1. Materiały nanostrukturalne – zakres tej bardzo interdyscyplinarnej domeny badawczej obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem, analizowaniem i projektowaniem nowych materiałów, których struktura jest kontrolowana na poziomie poniżej 100 nm na potrzeby rozwoju takich dziedzin jak na przykład elektronika molekularna i organiczna, fotonika, sensory, biotechnologia czy medycyna nie wykluczając jednak innych dziedzin, w których takie struktury odgrywają fundamentalną rolę determinując działanie danego układu.

2. Materiały związane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii – zakres tej interdyscyplinarnej domeny badawczej łączącej badania z zakresu fizyki i chemii będzie związany z badaniami prowadzonymi głównie w zakresie fotowoltaiki, ogniw paliwowych oraz magazynowania energii.

3. Materiały na potrzeby biotechnologii i medycyny – zakres tej interdyscyplinarnej domeny badawczej łączącej badania z zakresu biofizyki, biotechnologii, biochemii oraz fizyki medycznej i chemii medycznej będzie związany z badaniami prowadzonymi głównie w zakresie biosensorów, inżynierii tkankowej, bio-interfejsów oraz profilaktyki, diagnostyki medycznej i terapii, w tym teranostyki (będącej połączeniem tych ostatnich na poziomie molekularnym), która jest podstawą nowoczesnej medycyny precyzyjnej.

4. Nowe modele teoretyczne i narzędzia matematyczne wspomagane rozwojem technologii informatycznych i algorytmiki – zakres tej interdyscyplinarnej domeny badawczej, łączącej zagadnienia fizyki i chemii teoretycznej, modelowania molekularnego fizyki matematycznej, matematyki oraz metod numerycznych, będzie rozciągał się od teorii złożonych układów dynamicznych, układów skorelowanych, metod topologicznych, geometrii różniczkowej i analizy geometrycznej po teorię przejść fazowych, defektów topologicznych w kwantowej teorii pola oraz teorię kwantowej informacji, badającą źródła złożoności obliczeniowej problemów pojawiających się w opisie zaawansowanych, kwantowych materiałów, czy przewidywanie i projektowanie in sillico materiałów i cząsteczek o pożądanych właściwościach.

Komunikat Dziekana Wydziału FAIS

Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki

Komunikat Dziekana Wydziału Chemii

Powołanie Zespołu Wykonawczego POB SciMat - komunikat z 28 maja 2020 roku

List koordynatora POB SciMat do społeczności UJ 

Konkursy zakończone:

Dofinansowanie Open Access w POB SciMat 2021 - Informujemy, że z powodu restrukturyzacji administracji IDUJ realizacja projektu OA SciMat została zawieszona do odwołania. Informacja o ponownym otwarciu projektu będzie zamieszczona na stronie projektu SciMat i stronach Wydziałów zaangażowanych w ten projekt.

Konkurs Dofinansowania Usług Serwisowych 2021 - nabór wniosków dozakończył się 30 września 2021 r.

Minigranty naukowe dla pracowników naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ - nabór wniosków zakończył się 6 maja 2021 r., zobacz wyniki na stronie ogłoszenia.

Minigranty naukowe dla początkujących naukowców na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ - nabór wniosków zakończył się 6 maja 2021 r., zobacz wyniki na stronie ogłoszenia.

Konkurs Aparaturowego Funduszu Interwencyjnego 2021- nabór wniosków zakończył się 30 marca 2021 r., zobacz wyniki na stronie ogłoszenia.

Stypendia Motywacyjne POB SciMat - nabór wniosków zakończył się 28 lutego 2021 r., zobacz wyniki na stronie ogłoszenia.

Konkurs Dofinansowanie Aparatury Solaris 2021 - nabór wniosków zakończył się 5 lutego 2021 r., zobacz wyniki na stronie ogłoszenia.

Minigranty aparaturowe w ramach POB SciMat - nabór wniosków zakończył się 19 października 2020 r., zobacz wyniki na stronie ogłoszenia.

  • Program stypendialny (stypendia naukowe) dla studentów kierunków priorytetowych POB SciMat. POB SciMat oferuje w tym roku akademickim (2021/2022) stypendia dla studentów pierwszego i drugiego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziale Chemii oraz Wydziale Matematyki i Informatyki. Najlepsi studenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach priorytetowych określonych w regulaminie stypendialnym mogą ubiegać się o stypendium w wysokości łącznej 9000 zł, natomiast dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia przewidziano stypendia w wysokości łącznej 13 500 zł. Nabór do programu stypendialnego przewidziany jest w marcu 2022 i zostanie ogłoszony w odrębnym komunikacie w późniejszym terminie. Regulamin programu stypendialnego zostanie opublikowany na początku roku akademickiego 2021/2022. Najważniejsze zasady programu stypendialnego:

    • Stypendium będzie wypłacane przez trzy miesiące – od kwietnia do czerwca 2022, w równych ratach.
    • Stypendium przyznawane jest wyłącznie studentom kierunków priorytetowych POB SciMat. Pierwszy stopień: Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, Fizyka, Fizyka dla Firm, Biofizyka, Astronomia, Informatyka stosowana, Chemia, Chemia Medyczna, Chemia Zrównoważonego Rozwoju, Matematyka, Matematyka Komputerowa, Informatyka, Informatyka Analityczna. Drugi stopień kształcenia: Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, Fizyka, Biofizyka, Astronomia, Informatyka stosowana, Informatyka Gier Komputerowych, Chemia, Chemia Medyczna, Advanced Spectroscopy in Chemistry, Ochrona Środowiska, Matematyka, Matematyka Komputerowa, Informatyka, Informatyka Analityczna.
    • Podstawowym kryterium, służącym do utworzenia listy rankingowej na pierwszym roku studiów (pierwszy i drugi stopień studiów) będzie średnia ważona z ocen uzyskanych w semestrze zimowym z przedmiotów mających rozliczenie semestralne, natomiast dla drugiego roku (pierwszy i drugi stopień studiów) – średnia ważona ocen za poprzedni rok studiów.
  • Program stypendialny dla doktorantów. W roku akademickim 2021/22 planowane są w ramach ID.UJ dodatkowe stypendia dla najlepszych doktorantów pierwszego roku Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ dla kierunków priorytetowych. Szczegółowe informacje o programie stypendialnym zostaną podane na stronach WWW POB SciMat oraz przekazane zainteresowanym doktorantom.  
  • Program tutoringu. W roku akademickim 2021/22 planowana jest kontynuacja programu tutoringu oferowanego przez POB SciMat dla najlepszych studentów I i II stopnia studiujących na kierunkach priorytetowych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki. Celem programu jest wsparcie rozwoju naukowego najzdolniejszych studentów Wydziału poprzez regularny kontakt pomiędzy studentem a tutorem. Szczegółowe informacje o programie tutoringu zostaną podane na stronach WWW POB SciMat oraz przekazane zainteresowanym.
Informacje o programie tutoringu za rok akademicki 2020/21 znajdują się pod adresem:
 
Program stypendialny dla doktorantów w roku akademickim 2020/21.
 

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na priorytetowych programach kształcenia w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Wyniki konkursu stypendialnego SciMat finansowanego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/21 dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programie kształcenia informatyka

Wyniki konkursu stypendialnego SciMat finansowanego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/21 dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programie kształcenia matematyka

 

Program tutoringu w roku akademickim 2020/21.
 

Regulamin programu tutoringu na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Wojciech Macyk

prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Wydział Chemii

prof. dr hab. Piotr Salabura

prof. dr hab. Franciszek  Krok

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Marek Stankiewicz

prof. dr hab. Jacek Szade

Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego Solaris

prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek

dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ

Wydział Matematyki
i Informatyki

 

Koordynator POB: prof. dr hab. Piotr Cyganik - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Opiekun POB w Biurze ID.UJ: Dominika Gierlach, e-mail: dominika.kepa@uj.edu.pl, tel.: 12 664 64 70

SciMat - Informacja o stypendiach

Film promujący stypendia motywacyjne SciMat