Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Mare Nostrum Lab / POB Heritage (link)
 2. Critical Heritage Studies Hub / POB Heritage (link)
 3. European Heritage in the Jagiellonian Library: Digital Authoring of the Berlin Collections. Core Facility - DiHeLib / POB Heritage (link)
 4. Behaviour in Crisis Lab / POB Future Soc (link)
 5. Future Democracy Lab / POB Future Soc (link)
 6. Future Law Lab / POB Future Soc (link)
 7. Mathematical Cognition and Learning Lab / POB Future Soc (link)
 8. Campus Living Lab. Useful Research HUB / POB Future Soc (link)
 9. Omics and Structural Research Core Facility / POB BioS (link)
 10. Central European Mathematical Research Lab / POB SciMat (link)
 11. Materials Research Hub / POB SciMat (link)
 12. Artificial Intelligence Computing Core Facility / POB DigiWorld (link)
 13. Center for Quantitative Political Science / POB DigiWorld (link)
 14. Mark Kac Center for Complex Systems Research / POB DigiWorld (link)
 15. Centre for Advanced Sustainability Studies / POB Anthropocene (link)
 16. Man-Mind-Environment Excellence Teams / POB Anthropocene (link)
 17. Earth System Science Core Facility / POB Anthropocene (link)
 18. Center for Theranostics / POB SciMat/qLIFE (link)
 19. Digital Humanities Lab / POB Heritage/POB DigiWorld (link)
 20. Centre for Brain Research / POB Future Sos/qLIFE (link)

Projekty flagowe (dalej: „PF”) stanowią ambitne przedsięwzięcia realizowane w ramach programu ID.UJ, które w istotny sposób mają wzbogacić ekosystem badawczy UJ, tworząc w jego ramach innowacyjne formy działalności naukowej, łączące badania z kształceniem oraz współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Najlepsze PF mogą z czasem zostać przekształcone w posiadające autonomię instytucjonalną jednostki w ramach struktury UJ (np. międzywydziałowe centra doskonałości). PF mają się przy tym stać „wizytówkami UJ” – przestrzeniami współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej, które we wzorowy sposób łączą prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie z realizacją innych aspektów misji Uniwersytetu: kształceniem studentów i doktorantów, współpracą z biznesem, działalnością ekspercką i zaangażowaniem społecznym. PF w ramach programu ID.UJ realizowane są na poziomie Priorytetowych Obszarów Badawczych (dalej: „POB”).

 1. PF mogą przybrać następujące formy:
 • działalności badawczej w formie Excellence Teams, tj. interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych o dobrze zogniskowanej tematyce, pod kierownictwem doświadczonych lub znakomicie rokujących badaczy. Excellence Teams mogą obejmować jeden zespół badawczy lub grupę współpracujących ze sobą zespołów. Celem Excellence Teams powinno być prowadzenie działalności badawczej na najwyższym światowym poziomie w obszarach, w których UJ już posiada bądź ma potencjał, by posiadać, wiodącą pozycję na arenie międzynarodowej. Tematyka badawcza podejmowana przez Excellence Teams nie może obejmować całej problematyki danego POB, a skupiać się na relatywnie wąskim obszarze. Excellence Teams, obok prowadzenia badań, powinny prowadzić działalność związaną z komunikacją naukową (popularyzacja nauki, promocja osiągnięć badawczych) lub wspierać proces dydaktyczny (tzw. research-led education).
 • działalności wspomagającej badania, współpracę z otoczeniem oraz edukację w formie Collaboration Platforms. Celem Collaboration Platforms powinna być organizacja i wsparcie działalności pracowników UJ w określonym obszarze tematycznym (który nie może obejmować całości problematyki danego POB). Działania Collaboration Platforms powinny być nastawione na wsparcie procesu badawczego, szczególnie we współpracy międzynarodowej (wsparcie procesu pozyskiwania grantów, budowania międzynarodowych grup badawczych, tworzenie narzędzi badawczych, wymiana doświadczeń, bridge financing), a także „osadzenie” prowadzonej działalności badawczej w kontekście społeczno-gospodarczym (np. współpraca z biznesem, współpraca z instytucjami z otoczenia społecznego, działalność ekspercka, popularyzacja nauki, zaangażowanie społeczne). Collaboration Platforms nie finansują bezpośrednio badań naukowych na większą skalę – finansowanie badań ograniczone jest do etapów newralgicznych (etap pozyskiwania docelowych środków, finansowanie pomostowe, itp.). 
 • centrów zasobów infrastrukturalnych do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych, otwartych dla badaczy z całego Uniwersytetu w formie Core Facilities. Celem Core Facilities jest rozbudowa zasobów infrastrukturalnych w obszarach, które pozwolą na interdyscyplinarną i międzynarodową współpracę, a gdzie nieefektywne lub niemożliwe byłoby tworzenie infrastruktury siłami poszczególnych jednostek UJ. Core Facilities powinny działać w oparciu o jasne i transparentne zasady dostępu do infrastruktury. Dostęp ten powinien być otwarty dla wszystkich pracowników UJ, a także – co do zasady – dla współpracujących z grupami badawczymi UJ naukowców spoza UJ. Core Facilities mogą prowadzić działalność ekspercką oraz usługową; powinny także realizować strategię komunikacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz działalność szkoleniową.
 1. Powyższe charakterystyki Excellence Teams, Collaboration Platforms oraz Core Facilities należy interpretować szeroko i elastycznie, dostosowując konkretne propozycje PF do natury problematyki badawczej i rozpoznanych potrzeb danego POB. PF mogą także łączyć wskazane powyżej trzy formy działania.
  W przyszłości, w zależności od potrzeb danego POB, można zaproponować utworzenie PF, który uwzględniał będzie także inne formy działalności.
 2. PF powinny być ukształtowane z uwzględnieniem najwyższych standardów zarządzania, prowadzenia badań naukowych, działalności dydaktycznej oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także potrzeb danego POB.
 3. Poza wyjątkowymi sytuacjami, PF w początkowej fazie działalności nie będą stanowiły odrębnych jednostek UJ (wydziałowych lub pozawydziałowych).

 1. PF powinny spełniać zasady programu ID.UJ, tj.:
 • być związane tematycznie z problematyką jednego lub kilku POB i realizować strategię tego/tych POB;
 • realizować filary zasady 4*I, tj. internacjonalizacji (z założenia PF prowadzi intensywną współpracę międzynarodową), interdyscyplinarności (PF zogniskowany jest wokół problematyki badawczej, która wymaga współpracy interdyscyplinarnej i międzydziedzinowej), innowacyjności (PF działa w oparciu o nowatorskie i efektywne formaty) i integracji (PF nie ogranicza się do jednego wymiaru misji Uniwersytetu);
 • stanowić przestrzeń współpracy pomiędzy jednostkami UJ.
 1. PF powinny być tworzone jedynie wtedy, gdy stanowić będą istotne uzupełnienie ekosystemu badawczego UJ, dające nadzieję na intensyfikację badań naukowych na najwyższym poziomie, intensywny rozwój współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym oraz rozwój innowacyjnych, odpowiadających na wyzwania współczesności formatów edukacyjnych.
 2. W założenia działalności PF wpisana jest strategia rozwoju poza ramy czasowe programu ID.UJ, w szczególności poprzez określenie sposobów pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (granty, komercjalizacja, wsparcie sponsorów).
 3. W ramach każdego z POB, w pierwszym zorganizowanym naborze wniosków (do końca I kwartału 2022 r.) wyłonionych powinno być 1-3 PF, w zależności od specyfiki problematyki badawczej, zdiagnozowanych potrzeb oraz dostrzeżonego potencjału wzrostu. Możliwe, a nawet wskazane jest także tworzenie PF związanych tematycznie z problematyką kilku POB. Kolejne nabory wniosków prowadzone będą w trybie ciągłym i rozstrzygane w zależności od postępów finansowych i merytorycznych programu ID.UJ.

 1. Działalność PF oparta jest na podejściu projektowym, tj. każdy PF posiada swojego Kierownika PF, odpowiadającego za realizację strategii rozwoju PF (cele, kamienie milowe, harmonogram, budżet, strategia komunikacji).
 2. W kontekście administracyjnym:
 • w przypadku PF związanych w istotny sposób z działalnością konkretnej jednostki UJ (np. poprzez udostępnienie zaplecza infrastrukturalnego, wiodącą rolę w danej problematyce badawczej, zaangażowanie wielu pracowników danej jednostki UJ w PF) obsługę administracyjną PF zapewnia jednostka (otrzymując na te działania dodatkowe środki w ramach budżetu PF), zaś kierownik PF podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki UJ;
 • w przypadku PF prowadzących działalność na większą skalę, obejmującą współpracę znacznej części jednostek UJ, obsługę administracyjną zapewnia Biuro ID.UJ, zaś kierownik PF podlega bezpośrednio Prorektorowi UJ ds. badań naukowych.
 1. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 lit. a powyżej, decyzję, co do sposobu zapewnienia obsługi administracyjnej PF podejmuje Prorektor UJ ds. badań naukowych w porozumieniu z kierownikiem jednostki UJ.
 2. Nadzór nad działalnością PF sprawuje Prorektor UJ ds. badań naukowych (w przypadku PF obsługiwanych administracyjnie przez jednostkę Prorektor UJ ds. badań naukowych może zlecić nadzór właściwemu kierownikowi jednostki UJ). Za monitorowanie merytorycznego postępu w realizacji PF, szczególnie poprzez bieżącą współpracę z Kierownikiem/Kierownikami PF, odpowiada Koordynator POB, który jednocześnie współpracuje z Koordynatorem ds. monitoringu i sprawozdawczości w zakresie gromadzenia oraz transferu danych i informacji dotyczących postępu rzeczowego i rezultatów działań w ramach PF.

Wniosek o utworzenie PF obejmuje:

 1. wskazanie Kierownika PF lub określenie warunków konkursu, w którym Kierownik zostanie wyłoniony;
 2. określenie sposobu działania PF;
 3. wskazanie strategii rozwoju PF, obejmującą cele, kamienie milowe, harmonogram, budżet oraz strategię komunikacji (format opracowania tych dokumentów przedstawiony zostanie przez Biuro ID.UJ);
 4. wskazanie, w jaki sposób PF spełnia zasady programu ID.UJ;
 5. określenie, w jaki sposób PF przyczyni się do realizacji wskaźników programu ID.UJ;
 6. uzasadnienie, że utworzenie PF stanowić będzie istotne uzupełnienie ekosystemu badawczego UJ;
 7. wskazanie mechanizmów i konkretnych planów pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność PF, zapewniających trwałość PF poza ramami czasowymi programu ID.UJ.

Wniosek o utworzenie Projektu Flagowego w języku angielskim

 1. Koordynator POB przeprowadza w ramach POB konsultacje, których celem jest przedstawienie Zespołowi Sterującemu POB (dalej: „ZS POB”) wstępnych propozycji utworzenia PF. Konsultacje powinny w szczególności obejmować osoby zaangażowane w działalność POB oraz naukowców, którzy są liderami w danej problematyce, a także kierowników jednostek UJ uczestniczących w ramach POB. Zebrane wstępne propozycje utworzenia PF Koordynator POB przedstawia ZS POB.
 2. ZS POB zapoznaje się ze zgłoszonymi wstępnymi propozycjami. Propozycje, które uzyskają aprobatę co najmniej 2 członków ZS POB, podlegają dalszemu opracowaniu w postaci pełnych wniosków. Wnioski o stworzenie PF składane są w systemie strefaid.uj.edu.pl. Wsparcie administracyjne w przygotowaniu wniosków zapewnia Biuro ID.UJ.
 3. Spośród zgłoszonych poprzez system strefaid.uj.edu.pl wniosków Prorektor UJ ds. badań naukowych powołuje PF, po zasięgnięciu opinii ZS POB oraz Kolegium Rektorskiego UJ. Prorektor UJ ds. badań naukowych może także zasięgnąć opinii wybranych ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych.
 4. Wnioski o stworzenie PF w systemie strefaid.uj.edu.pl należy złożyć do 25 marca 2022 r. Prorektor ds. UJ badań naukowych powołuje PF do końca marca 2022 r. Przewiduje się, że – w zależności od tempa rozwoju i efektywności PF, a także pozostających do dyspozycji środków finansowych – w przyszłości możliwe będzie tworzenie nowych lub likwidacja istniejących PF.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem IDUJ więcej o

1. Kiedy zostanie udostępniony wzór formularza do szczegółowego opisu projektu flagowego?

W następnym tygodniu udostępniony zostanie plik Excel formularza, natomiast zgodnie z planem formularz wniosku pojawi się w Strefie ID. 21 lutego br.

2. Czy termin 18 lutego do składania wstępnych wniosków jest nieprzekraczalny?

Co do zasady jest on nieprzekraczalny – prosimy o taką organizację naboru wstępnych propozycji utworzenia projektów flagowych i pracy Zespołu Sterującego, aby do 18 lutego br., za pośrednictwem Strefy ID., wysłać komplet wstępnych zgłoszeń do Przewodniczącego Zespołu ds. Realizacji Programu ID.UJ. W przypadku jeśli konkretny POB nie określi wewnętrznego terminu naboru projektów lub jeśli nie jest możliwe zwołanie posiedzenia Zespołu Sterującego (ze względu na wyjazdy służbowe/urlopowe), prosimy o zgłoszenie do p. Doroty Buchwald-Cieślak propozycji terminu, kiedy komplet wniosków zostanie przesłany do Przewodniczącego Zespołu ds. realizacji Programu (zaznaczamy jednak, że im później komplet wniosków zostanie przekazany, tym mniej czasu pozostanie na przygotowanie pełnych opisów).

3. Kto będzie wprowadzać szczegółowy opis projektu flagowego do systemu Strefa ID.UJ?

Uprawnionym do wprowadzania pełnego opisu projektu flagowego będzie koordynator danego POB lub w uzasadnionych przypadkach,  kierownik (PI) wstępnie wybranego PF po wcześniejszym uzyskaniu uprawnień (w sprawie uprawnień prosimy o kontakt z p. Bartłomiejem Konecko z Biura ID.UJ).

4. W jaki sposób członkowie zespołów sterujących mogą zapoznać się z zawartością modułu Projekty Flagowe - wnioski wstępne?

Każdy z członków zespołu sterującego danego POB posiada uprawnienia do podglądu wstępnych propozycji projektów flagowych. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępu:

Po zalogowaniu do Strefy ID.UJ w prawym górnym rogu należy wybrać przycisk:

Przejdź do strefy administracyjnej:

 

 

Następnie w menu po lewej stronie należy wybrać przycisk:

Rejestr p. flagowych:

 

 

5. Czy można składać propozycje projektów flagowych do realizacji w ramach kilku POB?

Oczywiście. W takiej sytuacji prosimy o wybór jednego POB, który będzie technicznym wnioskodawcą w Strefie ID.UJ, a następnie o przesłanie informacji do p. Doroty Buchwald-Cieślak w celu nadania uprawnień do podglądu danego wniosku przez zespoły sterujące pozostałych POB oraz uprawnień do akceptacji dla przewodniczących pozostałych POB.

6. Gdzie szukać wzoru wniosku o utworzenie projektu flagowego?

Edytowalną wersję wniosku o utworzenie projektu flagowego w j. angielskim udostępniono na stronie internetowej Programu Strategicznego ID.UJ (zakładka Wniosek o utworzenie projektu flagowego).

7. Jaki termin przewidują Państwo na złożenie pełnego wniosku?

Termin na złożenie ostatecznej wersji wniosku to 25 marca br. 

8. Czy w przypadku składania pełnego wniosku należy wypełnić jedynie wersję angielską formularza (dostępna na stronie: https://id.uj.edu.pl/projekty-flagowe), czy również wersję polską? Jak należy formalnie złożyć formularz i kto go składa? Czy w opisach są jakieś limity znaków?

W Strefie ID.UJ udostępniony został formularz projektów flagowych: https://strefaid.uj.edu.pl/ProjektFlagowy

Prosimy wybrać opcję "Dodaj wniosek o utworzenie", a następnie kliknąć w ikonę z flagą GB, znajdującą się w prawym górnym rogu systemu.

Najważniejsze informacje dotyczące wniosków:

 • wniosek przygotowujemy wyłącznie w j. angielskim;
 • limity znaków oraz szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych pól widoczne są w systemie;
 • za przygotowanie wniosku w zakresie merytorycznym odpowiada PI;
 • za przygotowanie techniczne wniosku w systemie Strefa ID.UJ może odpowiadać PI bądź koordynator POB. W przypadku, gdy PI będzie uzupełniał wniosek w systemie prosimy o przesłanie maila (biuro.id@uj.edu.pl) z prośbą o dostęp do edycji wniosku;
 • koordynator POB nie może pełnić funkcji PI;
 • w przypadku, gdy PI nie jest jeszcze znany, wniosek wypełnia koordynator POB wraz z opisem pola "Warunki konkursu na Kierownika Projektu Flagowego";
 • wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 25 marca.

9. Przy akceptacji wstępnego wniosku PF przez Rektora Kuśtrowskiego pojawia się uwaga, że "W rozbudowanej wersji wniosku należy przedstawić zasady udostępniania infrastruktury dla zainteresowanych grup”. Gdzie należy zawrzeć ten opis?

Zasady udostępniania infrastruktury dla zainteresowanych grup należy przedstawić w Flagship Project Justification.

10. Co należy opisać w punkcie: "Flagship Project management structure and internal/external communication within the Flagship Project” ?

W "Flagship Project management structure and internal/external communication within the Flagship Project" należy przestawić sposób zarządzania projektem flagowym, zapewniającym jego skuteczną realizację i osiągnięcie zakładanych celów projektu (planowanie, harmonogramowanie, realizację, kontrolę i rozliczanie zadań), skład i podział kompetencji w obrębie zespołu zarządzającego, metodykę monitorowania postępu w realizacji PF, sposoby, narzędzia, częstość komunikowania się między bezpośrednimi realizatorami projektu oraz POB i jednostkami biorącymi udział w jego realizacji, sposoby komunikowania na zewnątrz o projekcie i postępie w jego realizacji.

11. Jakie są rekomendacje Przewodniczącego Zespołu ds. Realizacji Programu ID.UJ w kwestii wniosku o utworzenie Projektu flagowego?

1. Ujednolicenie nazw PF:

 • obowiązują nazwy w j. angielskim
 • Center for XXX wybieramy w przypadku centrów już istniejących w strukturze UJ
 • XXX Core Facility wybieramy w przypadku PF infrastrukturalnych
 • XXX LAB/XXX HUB wybieramy w przypadku typów Excellence teams oraz Colaboration platforms, przy czym człon LAB sugerujemy w przypadku gdy PF koncentruje się na rozwoju badań, natomiast człon HUB w przypadku nacisku PF na aspekt współpracy

2. Za przygotowanie merytoryczne wniosku odpowiada PI, a w przypadku gdy nie jest jeszcze znany - koordynator POB. Przypominamy, że w przypadku gdy PI nie został przypisany do PF, należy dokładnie opisać pole wniosku "Warunki konkursu na Kierownika Projektu Flagowego".

3. W polu "Osiągniecia naukowe Wnioskodawcy" należy przedstawić dorobek naukowy PI oraz Zespołu projektowego, zgodnie z podpowiedzią w systemie Strefa ID.UJ.

4. Przypominamy, że w ramach PF nie tworzymy centrów w rozumieniu strukturalnym. Powstanie centrów doskonałości na UJ może ewentualnie wystąpić w dalszej perspektywie czasowej, ale nie jest możliwe na etapie realizacji PF.

5. W ramach PF nie ma możliwości finansowania minigrantów badawczych.

6. Bardzo prosimy o zrewidowanie (na poziomie POB oraz pomiędzy POBami) projektów flagowych – sugerujemy połącznie w jeden PF zbliżonych merytorycznie koncepcji.