Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wokół POB BioS skoncentrowanych jest pięć jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB)
  • Wydział Biologii (WB)
  • Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB)
  • Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) 
  • Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris” (NCPS Solaris).

Dotacja finansowa przyznana POB BioS i podejmowane przez członków POB BioS działania służyć mają osiągnięciu wysokiego, liczącego się w świecie, poziomu badań prowadzonych w obrębię wskazanych poniżej domen.

1. BIOLOGIA STRUKTURALNA

Zakres domeny badawczej: Biologia strukturalna koncentruje się wokół badań mających na celu poznanie struktury przestrzennej cząsteczek organicznych i nieorganicznych istotnych w biologii oraz ich dynamiki i interakcji. Przedmiotem prowadzonych badań są także cząsteczki wytworzone przez człowieka z elementów podobnych do cząsteczek biologicznych. Z uwagi na rozmaitość i złożoność problemów badawczych istotne jest wykorzystanie różnorodnych technik pozwalających na uzyskanie informacji w wysokiej (na przykład mikroskopii cryo-EM) i niskiej rozdzielczości lub wnioskowania pośredniego, na podstawie wszelakich adekwatnych technik biologii, chemii, fizyki i nauk pokrewnych lub metod obliczeniowych. Techniki te wzajemnie się uzupełniają. Uzasadnione jest więc stosowanie podejścia hybrydowego, polegającego na wnioskowaniu o badanym układzie na podstawie wyników uzyskanych z użyciem kilku technik. 

 

2. BADANIA „OMICZNE” i BIOINFORMATYKA

Zakres domeny badawczej: Rozwój technologii w obszarze badań „omicznych” (takich jak: genomika, proteomika, transkryptomika, metabolomika, lipidomika) i bioinformatyki otwiera nowe możliwości dla szerokorozumianych biologów, zarówno w zakresie badań podstawowych, jaki i badań o potencjale aplikacyjnym. Jest też doskonałym przykładem synergii wynikającej z interdyscyplinarnej współpracy genetyków ze specjalistami w dziedzinie biologii obliczeniowej. Duże ilości danych (tzw. BigData) w połączeniu z metodami uczenia maszynowego, umożliwiają poznanie cech genotypowych i fenotypowych, co z kolei daje stwarza szanse na rozwój medycyny spersonalizowanej i poprawę jakości życia.

 

3. BIOLOGIA KOMÓRKOWA, SYSTEMOWA I TRANSLACYJNA

Zakres domeny badawczej: Badania na poziomie komórek roślinnych i zwierzęcych, obejmujące między innymi poznanie mechanizmów fizjologicznych, patologicznych i terapeutycznych. W szczególności zaś badania dotyczące procesów zachodzących w komórkach, interakcji komórka-komórka, oraz odpowiedzi komórki/organizmu na czynniki środowiskowe prowadzone z wykorzystaniem organizmów modelowych oraz badania w zakresie obrazowania chemicznego w tkankach i komórkach i biologii translacyjnej. 

 

4. BIOLOGIA EWOLUCYJNA I BADANIA BIORÓŻNORODNOŚCI

Zakres domeny badawczej: Badania procesów ewolucyjnych oraz procesów kształtujących globalne i lokalne wzorce bioróżnorodności. Badania takie, poza ich znaczeniem poznawczym, stanowią podstawę dla opracowania strategii minimalizujących wpływ czynników pochodzenia antropogenicznego na bioróżnorodność i funkcjonowanie ekosystemów i całej biosfery.

 

5. BIOLOGIA KONFLIKTU I KOOPERACJI

Zakres domeny badawczej: Zrozumienie interakcji między organizmami w układach o różnych rodzajach oddziaływań, w szczególności antagonistycznych (np. patogen-gospodarz) i symbiotycznych (np. mikrobiom-gospodarz, mikoryzy). Badanie eksperymentalne i modelowanie teoretyczne mechanizmów infekcji, obrony i tolerancji oraz ich ewolucji. Konsekwencje (pato)fizjologiczne interakcji.

 

Koordynator POB: prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko - Wydział Biologii

Opiekun POB w Biurze ID.UJ: Joanna Dziedzic, e-mail: joanna1.dziedzic@uj.edu.pl, tel.: 12 664 64 60

Oficjalna strona POB BioS