Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210916

MiniGRANTY dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage (edycja I)

Data: 16.09.2021 - 31.10.2021
MiniGRANTY dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage (edycja I)
 1. Nazwa konkursu: Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage (edycja I)  
 2. Nazwa POB: POB Heritage
 3. Nazwa działania/działań, w ramach których ogłaszany jest konkurs:

POB Heritage ogłasza konkurs Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage (edycja I) finansowany z działania „program motywacyjny” na realizację projektów związanych z obszarami zdefiniowanymi w Strategii POB Heritage (plik dostępny na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage w zakładce Strategia 2020-2025) oraz na upowszechnianie i praktyczne wdrożenie ich wyników.

 1. Nazwa dziedziny/dziedzin nauki, nazwa dyscypliny/dyscyplin naukowych, których dotyczy konkurs:

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

 1. Adresatki i adresaci konkursu:

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych mogą występować nauczycielki i nauczyciele akademiccy, pracowniczki i pracownicy naukowo-techniczni, doktorantki i doktoranci oraz studentki i studenci UJ. Wniosek może zostać złożony w imieniu zespołu składającego się z dowolnej liczby w/w. osób lub w imieniu jednostki UJ.

 1. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy. Działania zaplanowane w minigrancie dydaktyczno-edukacyjnego mogą być współfinansowane z innych źródeł pod warunkiem ich wskazania.

Minigrant dydaktyczno-edukacyjny służy tworzeniu innowacyjnych materiałów wspierających proces dydaktyczny i działannia edukacyjne. W szczególności finansowaniu podlegają:

 • Skrypty online
 • Podręczniki online
 • Wykłady otwarte online, w tym Massive Open Online Courses, o ile są one realizowane samodzielnie, tj. bez wsparcia technicznego ze strony POB Heritage
 • Gry edukacyjne online
 • Narzędzia wspierające zajęcia online, np. słowniki, bazy danych, aplikacje
 • Podcasty
 • Blogi
 • Zakup literatury potrzebnej do utworzenia materiałów dydaktyczno-edukacyjnych
 • Aparatura dydaktyczna, np. interaktywne tablice, sprzęt studiowy

Cele minigrantu dydaktyczno-edukacyjnego powinny być zbieżne z celami programu strategicznego ID.UJ, Strategią POB Heritage oraz, w szczególności, Grantów dydaktyczno-edukacyjnych POB Heritage:

 • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych formatów kształcenia zintegrowanych z pracą badawczą (research based learning),
 • Zwiększenie interdyscyplinarności, umiędzynarodowienia oraz związków programów dydaktycznych i edukacyjnych z otoczeniem,
 • Ułatwienie współpracy pomiędzy pracownikami i jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z partnerami zewnętrznymi.
 1. Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs to 180 000 PLN.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 20 000 PLN.
 3. Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są od 16 września do 31 października 2021, wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

Konkurs zostanie otwarty na platformie w dniu 16 września 2021.

Etap wstępny oceny: 2 – 9 listopada 2021

 • Po zamknięciu konkursu wnioski są oceniane pod względem formalnym, w szczególności pod względem jego kompletności, zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią POB Heritage.
 • Komisja Oceniająca może zwrócić wniosek z żądaniem uzupełnienia w wyznaczonym czasie.
 • Za niekompletny uważa się wniosek, którego kosztorys nie zawiera kalkulacji poszczególnych kosztów kwalifikowanych z objaśnieniem składowych i uzasadnieniem wysokości przyjętych kwot, co uniemożliwia ocenę adekwatności budżetu.
 • Projekty należy planować zgodnie z zasadą gospodarności, tj. w sposób celowy i oszczędny, prowadzący jednocześnie do uzyskiwania najlepszych efektów.
 • Rozpoczęcie prac należy planować nie wcześniej niż 1 października 2021.
 • Wnioski, które zawierają koszty niekwalifikowane, zwłaszcza nieregulaminowe wynagrodzenia, zostaną odesłane do poprawy.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku online w systemie https://strefaid.uj.edu.pl w terminie wskazanym przez Komisję Oceniającą.
 • W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie wniosek pozostaje bez rozpoznania.
 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu:

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) na stronie POB Heritage 30 listopada 2021 roku. Rozpoczęcie realizacji projektów przewiduje się nie wcześniej niż 15 grudnia 2021 roku.

 1. Komisja konkursowa przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–100, przy czym za:
 • wartość merytoryczną i potencjał dydaktyczno-edukacyjny projektu, z uwzględnieniem zgodności ze Strategią i celami ID.UJ, można uzyskać – 50 punktów,
 • adekwatność budżetu – 25 punktów,
 • harmonogram zadań – 15 punktów,
 • współpracę ze studentkami/studentami – 5 punktów,
 • zgodność z misją Uniwersytetu Jagiellońskiego – 5 punktów.

Wnioski, które nie uzyskały 30 punktów za wartość merytoryczną i potencjał dydaktyczno-edukacyjny projektu lub wnioski, które nie uzyskały 60 punktów łącznie, nie podlegają finansowaniu.

 1. Regulamin konkursu (w plikach do pobrania)
Pliki do pobrania
Regulamin konkursu