Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210330

MiniGRANTY POB Heritage (edycja II)

Data: 30.03.2021 - 30.04.2021
Czas rozpoczęcia: 18:00
Organizator: POB Heritage
MiniGRANTY POB Heritage (edycja II)

POB Heritage ogłasza konkurs MiniGRANTY POB Heritage (edycja II) finansowany z działania „program motywacyjny” na realizację projektów związanych z obszarami zdefiniowanymi w Strategii POB Heritage (plik dostępny na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage w zakładce Strategia 2020-2025) oraz na upowszechnianie ich wyników.

 1. Nazwa konkursu: MiniGRANTY POB Heritage (edycja 2)   
 2. Nazwa POB: POB Heritage
 3. Nazwa działania/działań, w ramach których ogłaszany jest konkurs:
  POB Heritage ogłasza konkurs MiniGRANTY POB Heritage (edycja II) finansowany z działania „program motywacyjny” na realizację projektów związanych z obszarami zdefiniowanymi w Strategii POB Heritage (plik dostępny na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage w zakładce Strategia 2020-2025) oraz na upowszechnianie ich wyników.
 4. Nazwa dziedziny/dziedzin nauki, nazwa dyscypliny/dyscyplin naukowych, których dotyczy konkurs:
  Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 5. Adresatki i adresaci konkursu:
  Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych mogą występować nauczycielki i nauczyciele akademiccy, pracowniczki i pracownicy naukowo-techniczni oraz doktorantki i doktoranci UJ.
 6. Warunki przystąpienia do konkursu:
  Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy. Działania zaplanowane w minigrancie nie mogą być finansowane z innych źródeł.

  Minigrant służy w szczególności wsparciu:
 • realizacji teoretycznych lub empirycznych badań wstępnych/pilotażowych;
 • realizacji innych czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem badań;
 • działań o charakterze dydaktycznym prowadzących do włączenia studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów do zespołów badawczych;
 • działań budujących współpracę z otoczeniem uczelni, związanych z upowszechnianiem wyników badań dotyczących dziedzictwa i różnorodności kulturowej.

  Cele minigrantu powinny być zbieżne z celami programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią POB Heritage. Minigranty POB Heritage służą realizacji następujących celów:
 • Zwiększenie wpływu Uniwersytetu Jagiellońskiego na rozwój światowej nauki poprzez wsparcie finansowe działalności naukowej zmierzającej do zwiększenia liczby artykułów ogłaszanych w renomowanych czasopismach oraz do zwiększenia skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na finansowanie badań, w tym również w instytucjach międzynarodowych.
 • Wzmocnienie współpracy badawczej z zagranicznymi instytucjami naukowymi o wysokiej renomie poprzez zwiększenie udziału uczonych z UJ w międzynarodowej współpracy badawczej oraz w budowaniu partnerstw zagranicznych.
 • Podniesienie poziomu kompetencji badawczych oraz kompetencji miękkich  pracowników i pracowniczek naukowych UJ przez wspieranie rozwoju badaczek i badaczy zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim w dążeniu do doskonałości naukowej.
 • Realizacja misji Uniwersytetu Jagiellońskiego i nauki polskiej poprzez wspieranie badań nad Polską jako płaszczyzny współdziałania interdyscyplinarnych sieci badawczych łączących naukowców badających społeczeństwa, kultury, prawo i religie Europy Środkowo-Wschodniej w powiązaniu z procesami globalnymi.
 • Wzrost społecznego oddziaływania nauk humanistycznych i społecznych uprawianych na Uniwersytecie Jagiellońskim na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

 

 1. Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs to 500 000 PLN.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 15 000 PLN.
 3. Termin i sposób składania wniosków:
  Wnioski przyjmowane są od 30 marca - 30 kwietnia 2021, wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

  Konkurs zostanie otwarty na platformie 30 marca o godz. 18:00.
  Etap wstępny oceny: 1 – 10 maja 2021
 • Po zamknięciu konkursu wnioski są oceniane pod względem formalnym, w szczególności pod względem jego kompletności, zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią POB Heritage.
 • Komisja Oceniająca może zwrócić wniosek z żądaniem uzupełnienia w wyznaczonym czasie.
 • Za niekompletny uważa się wniosek, którego kosztorys nie zawiera kalkulacji poszczególnych kosztów kwalifikowanych z objaśnieniem składowych i uzasadnieniem wysokości przyjętych kwot, co uniemożliwia ocenę adekwatności budżetu.
 • Projekty należy planować zgodnie z zasadą gospodarności, tj. w sposób celowy i oszczędny, prowadzący jednocześnie do uzyskiwania najlepszych efektów.
 • Rozpoczęcie prac należy planować nie wcześniej niż 1 lipca.
 • Wnioski, które zawierają koszty niekwalifikowane, zwłaszcza nieregulaminowe wynagrodzenia, zostaną odesłane do poprawy.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku online w systemie https://strefaid.uj.edu.pl w terminie wskazanym przez Komisję Oceniającą.
 • W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie wniosek pozostaje bez rozpoznania.

 

 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu:
  Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) na stronie POB Heritage 24 maja 2021 roku.
 2. Komisja konkursowa przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–100, przy czym za:
 • wartość merytoryczną projektu, z uwzględnieniem zgodności ze Strategią i celami ID.UJ można uzyskać maks. 60 pkt
 • adekwatność budżetu - maks. 15 pkt
 • plan badawczy - maks. 15 pkt
 • zespołowość, w szczególności obecność studentów w zespole realizującym projekt - maks. 5 pkt
 • integralność z misjami Uniwersytetu Jagiellońskiego - maks. 5 pkt
  Wnioski, które nie uzyskały 60 pkt, nie podlegają finansowaniu
 1. Regulamin konkursu (dostępny w plikach do pobrania).
Pliki do pobrania
Regulamin przyznawania minigrantów
Szczegółowe wytyczne w sprawie wypełniania wniosku o Minigrant