Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210101

Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja I)

Data: 01.01.2021 - 15.01.2021
Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja I)

Nazwa działania/działań, w ramach których ogłaszany jest konkurs:

POB Heritage ogłasza konkurs Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja I) finansowany z działania „otwarty dostęp” na realizację projektów związanych z obszarami zdefiniowanymi w Strategii POB Heritage (plik dostępny na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage w zakładce Strategia 2020-2025) oraz na upowszechnianie ich wyników.

Nazwa dziedziny/dziedzin nauki, nazwa dyscypliny/dyscyplin naukowych, których dotyczy konkurs:

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Adresatki i adresaci konkursu:

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych mogą występować redaktorki(-rzy) naczelne(-ni) czasopism, których wydawcą jest Uniwersytet Jagielloński.

Cele konkursu:

Konkurs służy wsparciu działań zmierzających do wzmocnienia międzynarodowej pozycji czasopisma, w szczególności:

 • weryfikacji i korekty językowej (proofreading) artykułów w języku obcym, streszczeń (abstracts) artykułów i metadanych, treści na stronie internetowej oraz korespondencji redakcji z podmiotami zagranicznymi;
 • zakupu oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi lub licencji na to oprogramowanie;
 • zakupu oprogramowania antyplagiatowego lub zakupu licencji programów antyplagiatowych
 • zmian wprowadzanych w funkcjonującej stronie internetowej lub utrzymywania istniejącej strony internetowej czasopisma albo stworzenia właściwej strony internetowej;
 • zakupu cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych DOI;
 • działań związanych z upowszechnianiem informacji o czasopiśmie w wymiarze międzynarodowym.

Warunki przystąpienia do konkursu:

Dofinansowanie może otrzymać czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet Jagielloński, które:

 • jest indeksowane w międzynarodowej bazie czasopism Scopus;
 • publikuje artykuły w językach  obcych  właściwych dla  danej  dyscypliny  naukowej;
 • przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Commitee on Publication Ethics);
 • uwzględnia upowszechnianie artykułów naukowych zamieszczanych w czasopiśmie w trybie otwartego dostępu w sieci Internet bez barier finansowych, technologicznych i prawnych (the „Gold” OA) oraz stosuje proces recenzyjny double blind peer review (metoda podwójnej, „ślepej” recenzji);
 • cele projektu powinny być zbieżne z celami programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią POB Heritage.

Co najmniej połowę członków rady redakcyjnej, naukowej oraz zespołu recenzentów czasopisma starającego się o dofinansowanie powinni stanowić przedstawiciele zagranicznych instytucji naukowych. W uzasadnionych okolicznościach dofinansowanie może otrzymać czasopismo, które nie spełnia tego warunku.

Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji jest równy 12 albo 24 miesiącom.

Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs to 175 000 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 25.000 PLN dla projektów rocznych i 50.000 PLN dla projektów dwuletnich.

Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są od 1 do 15 stycznia 2021, wyłącznie na adres mailowy pobheritage@uj.edu.pl.

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu:

Wyniki konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) ogłoszone zostaną na stronie POB w ciągu 4 tygodni od dnia zamknięcia naboru.

Komisja konkursowa przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–100, przy czym za:

 1. zasadność planowanych działań i powiązanie ich z koncepcją rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich czasopisma mających wpływ na umiędzynarodowienie czasopisma (0-70 pkt).
 2. zgodność planowanych wydatków z kosztami kwalifikowalnymi oraz zasadność ich wysokości (0-30 pkt).

Wnioski, które nie uzyskały 50% punktów w każdej z kategorii, nie podlegają finansowaniu.

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu
Ogłoszenie o konkursie
Formularz wniosku
Formularz sprawozdania
Klauzula RODO