Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzictwo (Heritage) jest wyjątkowym pojęciem, którego zakres semantyczny stale poszerza się. Jako kategoria opisu rzeczywistości kulturowej odwołuje się ono do pojęć stosowanych wcześniej przez wiele nauk. W tym sensie intrygujące relacje wiążą dziedzictwo z zabytkiem i dobrami kultury, tradycją, historią, pamięcią społeczną i miejscami pamięci czy – jeszcze szerzej – z kulturą. Dziedzictwo wyrasta z tych pojęć, ale równocześnie zbliża nauki, które stawiają pytania o obecność „przeszłości w teraźniejszości” oraz o strategie jej waloryzacji, negocjacji, użycia bądź sprzeciwu, intencjonalnego zapominania i odzyskiwania. Lokalny, narodowy, regionalny i globalny wymiar dziedzictwa, zależności od procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz głębokie zakorzenienie w przeszłości tworzą sieć powiązań, które proponujemy poddać badaniu z różnych perspektyw. Tak rodzi się interdyscyplinarna synergia, z której czerpie POB Heritage, będący platformą współpracy dla reprezentantów wielu nauk humanistycznych i społecznych. Zakres POB Heritage obejmuje przede wszystkim następujące dyscypliny naukowe i pola badawcze: antropologia; archeologia; ekonomia i finanse; etnologia; filologie obcojęzyczne; filozofia; historia; historia sztuki; językoznawstwo; judaistyka; kognitywistyka; komparatystyka literacka; kulturoznawstwo; literaturoznawstwo; muzykologia; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; ochrona dóbr kultury; polonistyka; przekład literacki; religioznawstwo; socjologia; wiedza o teatrze i filmoznawstwo.

Prezentacja POB Heritage Evidence based strategy

  1. Strategia POB Heritage 2020 - 2025 

Zmiany w Regulaminach POB Heritage

POB Heritage - podsumowanie roku 2021

Grupy badawcze - lista rankingowa

Platformy badawcze - lista rankingowa

Ogłoszenie o zwiększeniu finansowania w konkursie na miniGRANTY edycja II

Założone cele programu strategicznego ID.UJ i Strategii POB Heritage w konkursie „R2R – współpraca badawcza” dla platform badawczych i grup badawczych - 13 lipca 2021 r.

Spotkanie w sprawie konkursów na platformy badawcze i grupy badawcze - 15 czerwca 2021 r. (link do nagrania)

Zaproszenie na Webinarium - Digital Humanities, Legal Heritage & the History of Universities - 21 maja 2021 r.

Ogłoszenie dla Wnioskodawców zainteresowanych utworzeniem Platformy bądź Grupy badawczej

Spotkanie informacyjne POB Heritage - 9 kwietnia 2021 r.

Stypendium do programu doktorskiego Nauki o kulturze i religii w ramach grantu dr Anny Romanowicz

Procedura powoływania recenzentów dla wniosków w konkursie MINIgranty POB Heritage (edycja I)

Drugie spotkanie informacyjne POB Heritage - 15 stycznia 2021 r.

Konkurs na MiniGranty POB Heritage oraz pierwsze spotkanie informacyjne POB HERITAGE

Zmiana członków Zespołu Sterującego POB Heritage- komunikat z dnia 9 lipca 2020 r. 

Powołanie Zespołu Wykonawczego POB Heritage- komunikat z 6 lipca 2020 roku

Zmiana członków Zespołu Sterującego Priorytetowym Obszarem Badawczym (POB) Heritage- komunikat z dnia 17 kwietnia 2020 r.

BAZA EKSPERTÓW

Czy eksperci oceniający wnioski w konkursach POB Heritage będą zatrudniani/zapraszani wyłącznie spoza UJ, czy także z UJ?
Przyjęliśmy ogólną zasadę, że w przypadku konkursów, w których kwota finansowania jest mniejsza, będziemy starali się w miarę możliwości angażować ekspertów z uczelni albo mieszanych (z UJ i spoza UJ).
W przypadku konkursów z budżetem powyżej 20 000 PLN przyjmujemy zasadę powoływania ekspertów zewnętrznych. W przypadku platform badawczych (dofinansowanie do 100 000 PLN rocznie w celu zbudowania sieci międzynarodowej) będziemy zwracać się do ekspertów zagranicznych.

MINIGRANTY

Rozumiem, że w tych programach będą uwzględnione nie tylko takie obszary humanistyki, jak filologia, historia, filozofia, ale także np. antropologia audiowizualna, filmoznawstwo?
Oczywiście.
Na finansowanie mają szanse wszystkie projekty, których tematyka  mieści się w którejś z domen badawczych wskazanych na s. 12-15 Strategii POB Heritage.

Czy w ramach konkursu na minigranty można starać się o finansowanie badań terenowych (wyjazdu  agranicznego), skoro będzie ogłoszony osobny konkurs na dofinansowanie kwerend i wyjazdów)?

Badania terenowe jako badania wstępne mogą być uwzględnione w minigrancie, jeśli zostaną uzupełnione o inne czynności z nimi związane np. o transkrypcję wywiadów itd.
Przewidujemy ogłoszenie osobnych konkursów na wyjazdy badawcze. W ramach tego działania będą finansowane koszty wyjazdów na konferencje, krótkie pobyty studyjne oraz krótkie kwerendy lub badania terenowe. Zasady ramowe odpowiedniego regulaminu przygotowywane są przez Zespół Koordynacyjny.

Czy w minigrancie można sfinansować publikację tekstu w j. angielskim (czyli korektę/tłumaczenie rozumiane jako usługa zewnętrzna)?

Gdyby chodziło tylko o korektę i tłumaczenie, warto złożyć wniosek w konkursie na dofinansowanie korekt i tłumaczeń (odrębny konkurs, którego pierwszą edycję przewidujemy w styczniu).
Wynagrodzenia zewnętrzne, np. wsparcie informatyka czy innego specjalisty lub tłumaczenie wniosku grantowego, mogą byćnsfinansowane z minigrantu.

Konkurs na minigranty jest skierowany do pracowników UJ. Czy w takim razie w zespole pracującym nad projektem finansowanym w ramach minigrantów mogą znaleźć się osoby spoza UJ?
Tak.

We wzorze wniosku o minigrant jest pole "zakres przedmiotowy projektu" - jak Państwo to rozumieją? Jaka jest różnica między tym polem a polem "streszczenie projektu"?

Streszczenie projektu pozwala nam na szybką ocenę struktury projektu w momencie doboru składu komisji oceniającej wniosek. Może ono zostać też upublicznione na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych po otrzymaniu przez Państwa finansowania.

Czy uwzględnienie w produktach projektu starań o grant obliguje wnioskodawców do złożenia wniosku grantowego na zakończenie prac nad minigrantem i rozliczenie tego w sprawozdaniu końcowym projektu?

Projekt przewidujący taką aplikację powinien określać, kiedy i w jakim konkursie wniosek zostanie złożony. Ocena wykonania projektu będzie dostosowana do harmonogramu wskazanego konkursu. Złożenie projektu grantowego nie oznacza oczywiście uzyskania finansowania.
Mamy nadzieję, że fundusze POB Heritage będą wspomagać proces pozyskiwania środków na badania, jednak nie uzależniamy rozliczenia minigrantu od sukcesu aplikacji.

Więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w plikach poniżej:

FAQ PLIK PDF

FAQ – Minigranty Humanistyka Cyfrowa

Konkursy zakończone:

Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage „Mobilność: szkoły letnie i zimowe” (edycja II) - nabór wniosków zakończył się 31 stycznia 2022 r.

MiniGRANTY „Nauka dla Społeczeństwa” – edycja I dla projektów o wartości do 3 tys. zł brutto - nabór wniosków zakończył się 31 grudnia 2021 r.

MiniGRANTY dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage "Mobilność: szkoły letnie i zimowe" (edycja I) - nabór wniosków zakończył się 31 grudnia 2021 r.

MiniGRANTY „Nauka dla Społeczeństwa” – edycja I dla projektów o wartości powyżej 3 tys zł brutto  - nabór wniosków zakończył się 31 grudnia 2021 r.

Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage “Heritage Open Courses” (edycja A) - nabór wniosków zakończył się 31 grudnia 2021 r.

Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage “Heritage Open Courses” (edycja B) - nabór wniosków zakończył się 31 grudnia 2021 r.

Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage “Heritage Open Courses” (edycja C) - nabór wniosków zakończył się 31 grudnia 2021 r.

MiniGRANTY POB Heritage (edycja IV) - nabór wniosków zakończył się 31 grudnia 2021 r.

Platformy badawcze w POB Heritage (edycja II) - nabór wniosków zakończył się 24 grudnia 2021 r.

Grupy badawcze w POB Heritage (edycja II)nabór wniosków zakończył się 24 grudnia 2021 r.

Dofinansowanie publikacji artykułu w modelu OA – POB Heritage edycja III -  nabór wniosków zakończył się 15 grudnia 2021 r.

Dofinansowanie publikacji monografii lub rozdziału w monografii w modelu OA – POB Heritage edycja IIInabór wniosków zakończył się do 15 grudnia 2021 r.

Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage – nabór ciągły (edycja II)nabór wniosków zakończył się 15 grudnia 2021 r.

Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage (edycja specjalna II)nabór wniosków zakończył się 15 grudnia 2021 r.

Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja V) - POB Heritage - nabór wniosków zakończył się 3 listopada 2021 r.

MiniGRANTY POB Heritage (edycja III) - nabór wniosków zakończył się 2 listopada 2021 r.

MiniGRANTY dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage (edycja I) - nabór wniosków zakończył się 31 października 2021 r.

MiniGRANTY dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage „Mobilność: kursy i wymiana” (edycja I)  - nabór wniosków zakończył się 31 października 2021 r.

MiniGRANTY POB Heritage (edycja specjalna: Humanistyka Cyfrowa) - nabór wniosków zakończył się 11 października 2021 r.

Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja IV) - POB Heritage  - nabór wniosków zakończył się 4 października 2021 r.

Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja III) - POB Heritage - nabór wniosków zakończył się 16 lipca 2021 r.

Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage (edycja specjalna I) - nabór wniosków zakończył się 2 lipca 2021 r.

Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage – nabór ciągły (edycja I) - nabór wniosków zakończył się 2 lipca 2021 r.

Dofinansowanie publikacji monografii lub rozdziału w monografii w modelu OA – POB Heritage (edycja II) - nabór wniosków zakończył się 2 lipca 2021 r.

Dofinansowanie publikacji artykułu w modelu OA – POB Heritage edycja II - nabór wniosków zakończył się 2 lipca 2021 r.

Grupy badawcze w POB Heritage (edycja I) - nabór wniosków zakończył się 30 czerwca 2021 r.

Platformy badawcze w POB Heritage (edycja I) -  nabór wniosków zakończył się 30 czerwca 2021 r.

MiniGRANTY POB Heritage (edycja II) - nabór wniosków zakończył się 30 kwietnia 2021 r.

Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja II) - nabór wniosków zakończył się 7 lutego 2021 r.

Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja I) - nabór wniosków zakończył się 15 stycznia 2021 r.

Minigranty badawcze w POB Heritage 2020 - nabór wniosków zakończył się 15 stycznia 2021 r.

Konkurs publikacji Open Access w ramach POB Heritage - nabór wniosków zakończył się 31 grudnia 2020 r.

Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage “Heritage Open Courses” (edycja C) - laureaci

Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage “Mobilność- szkoły letnie i zimowe” (edycja I) - laureaci

MiniGRANTY POB Heritage (edycja IV) - laureaci

Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage “Heritage Open Courses” (edycja A) - laureaci

„Nauka dla Społeczeństwa” – edycja I dla projektów o wartości powyżej 3 tys zł brutto - laureaci

MiniGRANTY POB Heritage (edycja III) - laureaci

MiniGRANTY POB Heritage - Cyfrowa Humanistyka (edycja specjalna) - laureaci

MiniGRANTY dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage - Mobilność kursy i wymiana (edycja I) - laureaci

MiniGRANTY Edukacyjno-dydaktyczne w POB HERITAGE (edycja I) - laureaci

Grupy badawcze - lista rankingowa

Platformy badawcze - lista rankingowa

Dofinansowanie publikacji monografii lub rozdziału w monografii w modelu OA w POB Heritage (edycja II) - wyniki

Dofinansowanie publikacji artykułu w modelu OA w POB Heritage (edycja II) - wyniki

Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja II) - wyniki

Minigranty badawcze w POB Heritage 2020 - wyniki

Minigranty w POB Heritage 2021 (II edycja) - pełna lista laureatów

Zmiany w Regulaminach POB Heritage

Sprawozdania - instrukcja

Regulamin konkurów na platformy badawcze i grupy badawcze – edycja I

Regulamin konkursu na MiniGRANTY - edycja II

Członkowie

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
dr hab. Tomasz Bilczewski,
prof. UJ

Wydział Polonistyki

prof. dr hab. Bartosz Brożek

Wydział Prawa
i Administracji

prof. dr hab. Krzysztof Loska

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Michał Wierzchoń

Wydział Filozoficzny

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ

Wydział Filologiczny

dr hab. Sławomir Sprawski,
prof. UJ

Wydział Historyczny

Koordynator POB: dr Gabriel Borowski - Wydział Filologiczny, gabriel.borowski@uj.edu.pl

Opiekun POB w Biurze ID.UJ: Aneta Łapczuk, e-mail: aneta.lapczuk@uj.edu.pl, tel.: 12 663 30 24

Facebook: www.facebook.com/POBHeritage

Kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: pobheritage@uj.edu.pl