Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

marzec 2022

20220331
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Wsparcie finansowe dla doktorantów pochodzących z Ukrainy w ramach Research Support Module (ID.UJ)

Data: 31.03.2022 - 31.12.2022
Organizator: ID.UJ
Wsparcie finansowe dla doktorantów pochodzących z Ukrainy w ramach Research Support Module (ID.UJ)

W odpowiedzi na apel pracowników naszego Uniwersytetu dotyczący uruchomienia inicjatyw wspierających ukraińskie środowisko naukowe, uprzejmie informuję o możliwości finansowania projektów doktorantów pochodzących z Ukrainy w ramach środków programu ID.UJ przeznaczonych na realizację Research Support Module (załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14 Rektora UJ z dnia 28 stycznia 2022 r.).

  1. Wsparcie finansowe udzielane w ramach Research Support Module może być przeznaczone dla osób, które są obywatelami Ukrainy i przybyły do Polski po dniu 24 lutego 2022 roku i które przed wybuchem wojny odbywały studia doktoranckie (aspirantura) lub były doktorantami i prowadziły prace nad rozprawą doktorską na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych i które chcą prowadzić lub kontynuować swoje badania naukowe lub prace rozwojowe na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  2. Organizator konkursu zobowiązany jest do zapewnienia patrona naukowego (nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora zatrudnionego na Uniwersytecie Jagiellońskim) z tej samej lub pokrewnej dyscypliny oraz do podjęcia działań służących integracji doktoranta ze środowiskiem naukowym.
  3. Wniosek zawierający opis planowanych działań naukowych, harmonogram i budżet składa doktorant w porozumieniu z patronem naukowym w terminach i miejscu wskazanym przez organizatora konkursu. Wniosek wypełnia się w języku polskim albo angielskim. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Komunikatu. Wnioski składa się wyłączenie w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie https://forms.office.com/r/3Xv3VbGUB7
  4. Wnioski można składać w trybie ciągłym, do wyczerpania puli środków przeznaczonych przez organizatora konkursu na realizację niniejszego wsparcia w ramach Research Support Module.
  5. Podstawowe wsparcie finansowe udziela się doktorantom na podstawie umów cywilnoprawnych. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia może odpowiadać max. kwocie stypendium wypłacanego doktorantom w szkołach doktorskich przed oceną śródokresową tj. 2371,70 zł brutto. W budżecie wniosku prosimy uwzględnić pełne koszty wynagrodzenia tj. 2779,39 zł brutto-brutto (miesięcznie). W przypadku doktorantów z niepełnosprawnością wysokość miesięcznego wsparcia może zostać zwiększona o 30% kwoty podstawowej (odpowiednio 3083,21 zł oraz 3613,21 zł).
  6.  Dodatkowe wsparcie na realizację zadań badawczych musi być zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych wskazanym § 4 ust.3 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 14 Rektora UJ z dnia 28 stycznia 2022.
  7. Wsparcie może być udzielone przez okres maksymalnie 12 miesięcy. 
  8. Doktorant wraz z patronem naukowym zobowiązani są w terminie 30 dni od zakończania działań naukowych na UJ do złożenia sprawdzania z realizacji wsparcia.
  9. Obsługę administracyjną programu zapewnia organizator konkursu na zasadach stosowanych w ramach programu ID.UJ na poziomie jednostek UJ.

Zasady realizacji Research Support Module dostępne są na stronie: https://bip.uj.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/-/journal_content/56_INSTANCE_3zKsPCSjd07U/1384597/149754188

Pliki do pobrania
Komunikat Przewodniczącego zespołu ds realizacji programu ID.UJ
Załącznik nr 1 do Komunikatu (wzór formularza wniosku).