Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2021

20210908
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

II Konferencja sprawozdawcza IDUB

Data: 08.09.2021 - 09.09.2021
II Konferencja sprawozdawcza IDUB

Zapraszamy do udziału w II Konferencji sprawozdawczej dla uczelni uczestniczących w pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), organizowanej w dniach 8–9 września 2021 r. w Krakowie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Konferencja organizowana jest przy wsparciu członków międzynarodowego zespołu ekspertów oceniającego wnioski konkursowe.

Pierwszy konkurs w ramach programu IDUB został przeprowadzony przez Ministerstwo w 2019 r. W jego wyniku 10 spośród 20 uczelni uprawnionych do udziału w konkursie, które zostały uczestnikami programu, otrzymuje w latach 2020–2026 10-procentowe zwiększenie subwencji na realizację planów rozwojowych zawartych we wnioskach konkursowych. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, korzystają z 2-procentowego zwiększenia subwencji.
Tematyka konferencji koncentrować się będzie na działaniach związanych z inwestycjami w kapitał ludzki, w szczególności na zagadnieniach związanych z rekrutacją, rozwojem i zapewnieniem odpowiednich warunków pracy na uczelni dla najbardziej utalentowanych naukowców (w tym na wczesnych etapach kariery akademickiej) oraz dotychczasowych osiągnięciach w zakresie integracji potencjału uczelni uczestniczących w programie IDUB z innymi podmiotami. Konferencja umożliwia także przedstawienie inicjatyw podejmowanych przez uczelnie, które wzięły udział w konkursie i korzystają z tego tytułu z 2-procentowego zwiększenia subwencji.
Językiem konferencji jest język angielski. Konferencja będzie się odbywała w formule hybrydowej, a udział będzie możliwy po elektronicznej rejestracji (formularz rejestracyjny dostępny jest TUTAJ). Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo drogą mailową potwierdzenie uczestnictwa. Uczestnicy online będą mieli możliwość zadawania pytań poprzez czat.

Zapraszamy!

 

Regulamin do pobrania

Szczegółowy program konferencji

Szablon prezentacji

 

Moderatorzy sesji konferencyjnych:

 

 

 

 


 

 

Prof. Lauritz Holm-Nielsen
– przewodniczący zespołu ekspertów w pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W latach 2005‒2013 rektor Uniwersytetu w Aarhus. Współautor raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego „2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System” przygotowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej w ramach Horizon 2020 Policy Support Facility. W przeszłości pełnił wiele funkcji w instytucjach działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. w latach 2012‒2015 był wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association), a w okresie 1993‒2005 pracował jako główny ekspert Banku Światowego do spraw szkolnictwa wyższego. W latach 2013–2018 sprawował funkcję dyrektora wykonawczego Centrum Chińsko-Duńskiego (Sino-Danish Centre) w Pekinie.

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Simon Gaskell
– przewodniczący Rady Dyrektorów Agencji ds. Jakości Kształcenia Zjednoczonego Królestwa (The UK Quality Assurance Agency for Higher Education). W latach 2006‒2009 był wiceprezydentem ds. badań Uniwersytetu w Manchesterze, a w latach 2009‒2017 prezydentem Queen Mary University of London. W przeszłości pełnił funkcję skarbnika Universities UK, organizacji reprezentującej brytyjskie uczelnie, a w latach 2013-2017 przewodniczącym rady Higher Education Statistics Agency.

 

 

 


 

 

 

Prof. Éva Kondorosi
– kieruje jednostką naukową zajmującą się symbiozą i genomiką funkcjonalną w Węgierskiej Akademii Nauk. W latach 2013‒2018 była członkiem Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, w tym jej wiceprzewodniczącą (w latach 2017‒2018). Była założycielką i pierwszym dyrektorem ds. badań  Instytutu Nauk Roślinnych CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja), a także dyrektorem Instytutu BAYGEN (Węgry). Były członek Naukowej Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ i były członek Rady Dyrektorów International Society for Molecular Plant-Microbe Interactions.

 

 


 

 

 

 

 

Prof. Sir Christopher Snowden
– od maja 2019 r. przewodniczący Rady Dyrektorów ERA Foundation – brytyjskiej organizacji wspierającej kształcenie inżynierów i komercjalizację działalności naukowej w inżynierii. W latach 2005-2015 prezydent i wicekanclerz Uniwersytetu Surrey, a w okresie od marca 2015 r. do marca 2019 r. prezydent i wicekanclerz Uniwersytetu w Southampton. Przewodniczący komisji Queen Elizabeth Prize for Engineering. W przeszłości był również przewodniczącym Universities UK (2013‒2015).

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Enric Banda
– specjalista w zakresie polityki naukowej i innowacyjności. Był m.in. sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii (1996‒1997), dyrektorem Katalońskiej Fundacji Badań i Innowacji (2004‒2007), przewodniczącym stowarzyszenia EuroScience (2006‒2012). Aktualnie prowadzi działalność consultingową, jest m.in. stałym współpracownikiem Barcelona Supercomputing Centre.

 

 

 

 

  

 

Prof. Peter Maassen
– koordynator działalności naukowej Departamentu Badań Edukacyjnych Uniwersytetu w Oslo i przewodniczący Higher Education Development Association (Hedda) – europejskiego stowarzyszenia instytucji badających szkolnictwo wyższe. W przeszłości dyrektor Center for Higher Education Policy Studies w University of Twente (1997-2000). Członek rady University College Oslo. Był członkiem międzynarodowego panelu oceniającego reformę szkolnictwa wyższego w Danii (2009), norweskiej komisji rządowej ds. szkolnictwa wyższego (2007/08), a także zespołów OECD, które prowadziły przeglądy szkolnictwa wyższego w Japonii i w Finlandii.
 

1. Program IDUB

2. I Konkurs IDUB

3. Ocena wniosków

4. Laureaci I Konkursu IDUB

5. 2 Dziesiątka I Konkursu IDUB

6. Eksperci I Konkursu IDUB

7. I Konferencja sprawozdawcza IDUB

 

 

 

 

 

 

Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) to jedno z kluczowych rozwiązań wprowadzonych nową ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którego celem jest kompleksowa reforma polskiego szkolnictwa wyższego i nauki.

Priorytetem programu jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Pierwszy konkurs w ramach programu IDUB został przeprowadzony przez Ministerstwo w 2019 r. W jego wyniku 10 spośród 20 uczelni uprawnionych do udziału w konkursie otrzymuje w latach 2020–2026 subwencję podwyższoną o 10% na realizację planów rozwojowych zawartych we wnioskach konkursowych. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, otrzymują subwencję zwiększoną o 2%.
Więcej o konkursie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/i-konkurs-idub

Realizacja planów przedstawionych przez uczelnie w ramach konkursu będzie podlegała ewaluacji. Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., a końcowa w 2026 r. Po tym czasie część uczelni będzie miała możliwość przedłużenia finansowania na kolejne lata (2027‒2032), jednak co najmniej dwie uczelnie uczestniczące obecnie w programie IDUB - które w wyniku ewaluacji uzyskają negatywny wynik lub znajdą się na najniższych miejscach listy rankingowej, nie otrzymają dalszego finansowania. Zwolnione w ten sposób miejsca będą mogły zająć uczelnie lub federacje, które wygrają kolejny konkurs w ramach programu IDUB. Odbędzie się on w 2026 r. i skierowany zostanie do tych ośrodków akademickich, które nie były finansowane w ramach pierwszego konkursu.

Monitoring realizacji planów
Międzynarodowy zespół ekspertów zarekomendował uruchomienie doradczego mechanizmu monitorującego proces implementacji planów uczelni.
W jego ramach przewidywane są:

a) coroczne konferencje sprawozdawcze poświęcone wybranym aspektom realizacji planu (dla wszystkich 20 uczelni, które brały udział w konkursie w ramach programu IDUB),

b) wizytacje członków międzynarodowego zespołu ekspertów w uczelniach wyłonionych w uczelniach IDUB.

W dniach 15-16 września 2020 roku odbyła się I Konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Głównym tematem Konferencji były działania podejmowane przez uczelnie wyłonione w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) w pierwszych miesiącach realizacji projektów.
Więcej o I Konferencji IDUB:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/i-konferencja-sprawozdawcza-idub

 

2. I Konkurs IDUB

 

 

 

 

 

W 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło pierwszy konkurs w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Wyłonienie laureatów było przełomowym momentem dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Do udziału w konkursie zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w powiązaniu z liczbą dziedzin nauki, w których uczelnie prowadziły badania. Żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnie przystępujące do konkursu nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W wyniku wspomnianego konkursu wyłoniono 10 uczelni, które otrzymuje 10-procentowe zwiększenie subwencji w latach 2020–2026, na realizację planów rozwojowych zawartych we wnioskach konkursowych. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie korzystają z 2-procentowego zwiększenia subwencji.

Pełne wyniki konkursu
W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MNiSW (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/i-konkurs-idub) dostępne są pełne wyniki pierwszego konkursu w ramach programu ID-UB, w tym:

• Pismo przewodnie międzynarodowego zespołu ekspertów zawierające podsumowanie całego procesu oceny wniosków,

• Raporty zwierające oceny wszystkich wniosków złożonych w konkursie.

 

3. Ocena wniosków

 

 

 

 

 

Pomoc w przygotowaniu wniosków
We wnioskach ocenianych przez ekspertów uczelnie przedstawiły m.in. analizę własnego potencjału oraz plany rozwoju obejmujące cele i działania dotyczące przede wszystkim:

•    zwiększenia wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki,

•    wzmocnienia współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,

•    podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów,

•    poprawy polityki kadrowej na uczelni,

•    podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

Uczelnie były również zobowiązane do wskazania priorytetowych obszarów badawczych, w obrębie których będą intensywnie rozwijać działalność naukową.
Wszystkie uczelnie uprawnione do udziału w pierwszym konkursie programu IDUB otrzymały w 2018 r., w ramach przedsięwzięcia „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, dodatkowe środki finansowe (w wysokości 700 tys. - 1 mln zł) służące wsparciu w przygotowaniu wniosków oraz w zakresie przeprowadzenia odpowiednich badań naukowych i analiz na potrzeby uczestnictwa w konkursie.

Ocena wniosków – szczegółowe kryteria
Wnioski przedstawione przez uczelnie były oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

•    poziom merytoryczny wniosku obejmującego plan rozwoju uczelni,

•    istotność założonych celów dla podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni,

•    adekwatność planowanych działań do założonych celów,

•    potencjał uczelni.

Ocena miała charakter ekspercki. W ocenie kryteriów odnoszących się do celów przedstawionego planu rozwoju i potencjału uczelni wzięto dodatkowo pod uwagę wskaźniki mierzące przede wszystkim jakość działalności naukowej prowadzonej przez uczelnie.

Poza oceną wniosku, międzynarodowy zespół ekspertów przeprowadził przesłuchania przedstawicieli wszystkich uczelni. Uczelnie miały też możliwość złożenia zastrzeżeń do projektów raportów. Wynikiem prac zespołów są raporty końcowe udostępnione na stronie Ministerstwa, które zawierają ocenę wniosku, wraz z uzasadnieniem.

 

4. Laureaci konkursu IDUB

 

 

 

 

 

Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi.
Znalazły się wśród nich (zgodnie z kolejnością na liście uczelni wyłonionych w konkursie):

1. Uniwersytet Warszawski https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl
2. Politechnika Gdańska https://pg.edu.pl/uczelnia-badawcza
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza/
3. Politechnika Warszawska https://www.badawcza.pw.edu.pl
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu https://amu.edu.pl/uczelnia-badawcza
3. Uniwersytet Jagielloński https://id.uj.edu.pl
7. Gdański Uniwersytet Medyczny https://uczelnia-badawcza.gumed.edu.pl/60347.html
8. Politechnika Śląska https://www.polsl.pl/konferencje/idub/Strony/O_programie.aspx
9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  https://www.umk.pl/idub/
10. Uniwersytet Wrocławski https://uni.wroc.pl/uczelnia-badawcza/


5. Pozostałe uczelnie biorące udział w konkursie IDUB

 

 

 

 

 

Formuła programu IDUB pozwala stwierdzić, że każda uczelnia zyskuje poprzez udział w konkursie w ramach tego programu. Wszystkie uczelnie uczestniczące w konkursie spełniły restrykcyjne warunki udziału związane z jakością prowadzonych badań i zróżnicowaniem dziedzinowym działalności naukowej. Uczelnie, które nie znalazły się w gronie laureatów, otrzymywać będą co roku, do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu, dodatkowe środki finansowe w wysokości 2% subwencji przyznanej w 2019 r.

Są to następujące uczelnie (w porządku alfabetycznym):


Politechnika Łódzka https://www.p.lodz.pl/pl
Politechnika Wrocławska https://pwr.edu.pl
Uniwersytet Gdański https://ug.edu.pl
Uniwersytet Łódzki https://www.uni.lodz.pl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu https://www.ump.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku https://www.umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Łodzi https://umed.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie https://www.up.krakow.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu https://www.upwr.edu.pl
Uniwersytet Śląski https://us.edu.pl


6. Eksperci I Konkursu IDUB

 

 

 

 

 

Każda z 20 uczelni była oceniona przez 15 wybitnych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.  
Członkowie zespołu mają doświadczenie w pracy w instytucjach z różnych krajów, m.in. Niemiec, Anglii, Francji, Hiszpanii, krajów Beneluksu, krajów skandynawskich, Szwajcarii czy Węgier.

Skład zespołu oceniającego

Prof. Lauritz Holm-Nielsen – przewodniczący zespołu ekspertów w pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W latach 2005‒2013 rektor Uniwersytetu w Aarhus. Współautor raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego „2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System” przygotowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej w ramach Horizon 2020 Policy Support Facility. W przeszłości pełnił wiele funkcji w instytucjach działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. w latach 2012‒2015 był wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association), a w okresie 1993‒2005 pracował jako główny ekspert Banku Światowego do spraw szkolnictwa wyższego. W latach 2013–2018 sprawował funkcję dyrektora wykonawczego Centrum Chińsko-Duńskiego (Sino-Danish Centre) w Pekinie. Obecnie jest prezesem Duńskiej Fundacji Przyrody (Den Danske Naturfond).

Prof. Enric Banda – specjalista w zakresie polityki naukowej i innowacyjności. Był m.in. sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii (1996‒1997), dyrektorem Katalońskiej Fundacji Badań i Innowacji (2004‒2007), przewodniczącym stowarzyszenia EuroScience (2006‒2012). Aktualnie prowadzi działalność consultingową, jest m.in. stałym współpracownikiem Barcelona Supercomputing Centre.

Prof. Ulrike Beisiegel – w latach 2011‒2019 prezydent Uniwersytetu w Getyndze. W latach 2012‒2018 wiceprzewodnicząca Niemieckiej Konferencji Rektorów. Biochemik i profesor uniwersytecki. W okresie od 2006 do 2011 r. była członkiem Wissenschaftsrat – ciała doradczego niemieckiego rządu federalnego i rządów landowych. W latach 2001‒2010 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Hamburgu. Jest członkiem senatu Towarzystwa Maxa Plancka od 2011 r. Obecnie członek zarządów uniwersytetów we Frankfurcie, Pasawie i Grazu.

Dr Jo Bury – dyrektor zarządzający Flamandzkiego Instytutu Biotechnologii, będącego wirtualnym instytutem badawczym, oraz członek Rady Konsultacyjnej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). W latach 2016‒2017 przewodniczący sojuszu wiodących ośrodków naukowych w naukach o życiu EU-Life. Naukowo związany z naukami farmaceutycznymi
i medycznymi

Prof. Therese Fuhrer – filolog klasyczny, pochodzi ze Szwajcarii, pracuje na Uniwersytecie Monachijskim (Ludwig-Maximilians-Universität). Wcześniej pracowała m.in. na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, Uniwersytecie we Freiburgu oraz Uniwersytecie w Zurychu.

Prof. Simon Gaskell – przewodniczący Rady Dyrektorów Agencji ds. Jakości Kształcenia Zjednoczonego Królestwa (The UK Quality Assurance Agency for Higher Education). W latach 2006‒2009 był wiceprezydentem ds. badań Uniwersytetu w Manchesterze, a w latach 2009‒2017 prezydentem Queen Mary University of London. W przeszłości pełnił funkcję skarbnika Universities UK, organizacji reprezentującej brytyjskie uczelnie, a w latach 2013-2017 przewodniczącym rady Higher Education Statistics Agency.

Prof. Éva Kondorosi – kieruje jednostką naukową zajmującą się symbiozą i genomiką funkcjonalną w Węgierskiej Akademii Nauk. W latach 2013‒2018 była członkiem Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, w tym jej wiceprzewodniczącą (w latach 2017‒2018). Była założycielką i pierwszym dyrektorem ds. badań  Instytutu Nauk Roślinnych CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja), a także dyrektorem Instytutu BAYGEN (Węgry). Były członek Naukowej Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ i były członek Rady Dyrektorów International Society for Molecular Plant-Microbe Interactions.

Prof. Yvan Larondelle – biotechnolog, specjalista w zakresie nauk o żywieniu. Jest profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim. W okresie od 1993 do 2010 r. pełnił funkcje kierownicze na tym uniwersytecie. Członek licznych stowarzyszeń naukowych i specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących żywienia.

Prof. Mireia Las Heras – hiszpańska badaczka w zakresie zarządzania ludźmi w Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) Business School University of Nawarra. Zajmuje się tematyką przywództwa oraz równowagi między pracą zawodową i życiem rodzinnym. Doktoryzowała się w dziedzinie Business Administration na Boston University w 2009 r.

Prof. Peter Maassen – koordynator działalności naukowej Departamentu Badań Edukacyjnych Uniwersytetu w Oslo i przewodniczący Higher Education Development Association (Hedda) – europejskiego stowarzyszenia instytucji badających szkolnictwo wyższe. W przeszłości dyrektor Center for Higher Education Policy Studies w University of Twente (1997-2000). Członek rady University College Oslo. Był członkiem międzynarodowego panelu oceniającego reformę szkolnictwa wyższego w Danii (2009), norweskiej komisji rządowej ds. szkolnictwa wyższego (2007/08), a także zespołów OECD, które prowadziły przeglądy szkolnictwa wyższego w Japonii i w Finlandii.

Dr Sijbolt Noorda – prezydent Magna Charta Observatory. Były prezydent Uniwersytetu w Amsterdamie oraz Stowarzyszenia Holenderskich Uniwersytetów Badawczych. Naukowo związany z badaniami nad historią kultury i religii w Europie.

Prof. József Pálinkás – fizyk jądrowy. Profesor Uniwersytetu w Debreczynie. W latach 2015‒2018 był prezesem węgierskiego Urzędu ds. Krajowych Badań, Rozwoju i Innowacyjności, a w latach 2008‒2014 sprawował funkcję prezesa Węgierskiej Akademii Nauk. Były Minister Edukacji na Węgrzech (2001‒2002) i rektor Uniwersytetu w Debreczynie (1996‒1997).

Prof. Sir Christopher Snowden – od maja 2019 r. przewodniczący Rady Dyrektorów ERA Foundation – brytyjskiej organizacji wspierającej kształcenie inżynierów i komercjalizację działalności naukowej w inżynierii. W latach 2005-2015 prezydent i wicekanclerz Uniwersytetu Surrey, a w okresie od marca 2015 r. do marca 2019 r. prezydent i wicekanclerz Uniwersytetu w Southampton. Przewodniczący komisji Queen Elizabeth Prize for Engineering. W przeszłości był również przewodniczącym Universities UK (2013‒2015).

Prof. Carl Johan Sundberg – dyrektor Departamentu Edukacji, Informatyki, Zarządzania w Medycynie i Etyki oraz profesor w grupie badawczej Molecular Exercise Physiology w Karolinska Institutet. Poza fizjologią jego zainteresowania badawcze obejmują również zagadnienia związane z innowacjami, przedsiębiorczością i własnością intelektualną. Przez 10 lat był dyrektorem funduszu inwestycyjnego Karolinska Institutet.

Dr Cathie Vix-Guterl – francuska inżynier, specjalizująca się w inżynierii materiałowej. Wiceprezydent ds. strategii B+R francuskiego przedsiębiorstwa petrochemicznego Total Group. Wcześniej była dyrektorem ds. badań w Centre National de la Recherche Scientifique i dyrektorem instytutu badawczego Materials Institut Carnot Alsace.

 

7. I Konferencja sprawozdawcza IDUB

 

 

 

 

 

I Konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Data:
15-16 września 2020 r.

Organizator:
Uniwersytet Warszawski

Opis
Głównym tematem Konferencji były działania podejmowane przez uczelnie wyłonione w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) w pierwszych miesiącach realizacji projektów.

Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” wprowadzony został przez nową ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i stanowi jeden z kluczowych elementów reformy nauki i szkolnictwa wyższego. W 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło pierwszy konkurs w ramach tego programu. W jego wyniku 10 uczelni, spośród 20 uprawnionych do udziału w konkursie otrzymuje podwyższoną o 10% subwencję w latach 2020–2026,  na realizację planów rozwojowych zawartych we wnioskach konkursowych. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie  otrzymują subwencję zwiększoną o 2%.
Więcej o konkursie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/i-konkurs-idub)

Konferencja zorganizowana została przy wsparciu członków międzynarodowego zespołu ekspertów oceniającego wnioski konkursowe. We współpracy z ekspertami, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało ankietę dotyczącą działań podejmowanych przez uczelnie. Wyniki ankiet (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/i-konferencja-sprawozdawcza-idub) stały się również podstawą do przygotowania ostatecznego programu konferencji oraz tematyki poszczególnych paneli dyskusyjnych.
 
Organizacja konferencji sprawozdawczych stanowi jeden ze sposobów implementacji zaleceń dotyczących regularnego monitorowania postępów w realizacji programu.

Konferencja miała charakter hybrydowy, a językiem konferencji był język angielski.

Prof. Lauritz Holm Nielsen - Uwagi dotyczące I Konferencji sprawozdawczej IDUB:
https://www.gov.pl/attachment/d86d80c2-b2e6-4cba-8b78-07e6ddfeb92f

 

Wszelkie pytania dotyczące tegorocznej Konferencji prosimy kierować na adres mailowy: konferencje@uj.edu.pl