Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

June 2021

20210628
Previous week
Next week

Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja III) - POB Heritage

Date: 28.06.2021 - 16.07.2021
Organiser: POB Heritage
Contact: pobheritage@uj.edu.pl
Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja III) - POB Heritage

Nazwa POB: POB Heritage

Nazwa działania/działań, w ramach których ogłaszany jest konkurs:

POB Heritage ogłasza konkurs Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja III) finansowany z działania „otwarty dostęp” na realizację projektów związanych z obszarami zdefiniowanymi w Strategii POB Heritage (plik dostępny na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage w zakładce Strategia 2020-2025) oraz na upowszechnianie ich wyników.

Nazwa dziedziny/dziedzin nauki, nazwa dyscypliny/dyscyplin naukowych, których dotyczy konkurs:

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Adresatki i adresaci konkursu:

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych mogą występować redaktorki(-rzy) naczelne(-ni) czasopism, których wydawcą jest Uniwersytet Jagielloński.

Cele konkursu:

Konkurs służy wsparciu działań zmierzających do wzmocnienia międzynarodowej pozycji czasopisma, w szczególności:

 • weryfikacji i korekty językowej (proofreading) artykułów w języku obcym, streszczeń (abstracts) artykułów i metadanych, treści na stronie internetowej oraz korespondencji redakcji z podmiotami zagranicznymi;
 • zakupu oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi lub licencji na to oprogramowanie;
 • zakupu oprogramowania antyplagiatowego lub zakupu licencji programów antyplagiatowych
 • zmian wprowadzanych w funkcjonującej stronie internetowej lub utrzymywania istniejącej strony internetowej czasopisma albo stworzenia właściwej strony internetowej;
 • zakupu cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych DOI;
 • działań związanych z upowszechnianiem informacji o czasopiśmie w wymiarze międzynarodowym.

Warunki przystąpienia do konkursu:

Dofinansowanie może otrzymać czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet Jagielloński, które:

 • jest indeksowane w międzynarodowej bazie czasopism Scopus;
 • publikuje artykuły w językach  obcych  właściwych dla  danej  dyscypliny  naukowej;
 • przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Commitee on Publication Ethics);
 • uwzględnia upowszechnianie artykułów naukowych zamieszczanych w czasopiśmie w trybie otwartego dostępu w sieci Internet bez barier finansowych, technologicznych i prawnych (the „Gold” OA) oraz stosuje proces recenzyjny double blind peer review (metoda podwójnej, „ślepej” recenzji);
 • cele projektu powinny być zbieżne z celami programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią POB Heritage.

Co najmniej połowę członków rady redakcyjnej, naukowej oraz zespołu recenzentów czasopisma starającego się o dofinansowanie powinni stanowić przedstawiciele zagranicznych instytucji naukowych. W uzasadnionych okolicznościach dofinansowanie może otrzymać czasopismo, które nie spełnia tego warunku.

Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji jest równy 12 albo 24 miesiącom.

Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs to 150 000 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 25 000 PLN dla projektów rocznych i 50 000 PLN dla projektów dwuletnich.

Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są od 28.06.2021 r. do 16.07.2021 r. wyłącznie na adres mailowy pobheritage@uj.edu.pl.

 

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu:

Wyniki konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) ogłoszone zostaną na stronie POB w ciągu 4 tygodni od dnia zamknięcia naboru.

Komisja konkursowa przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–100, przy czym za:

 1. zasadność planowanych działań i powiązanie ich z koncepcją rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich czasopisma mających wpływ na umiędzynarodowienie czasopisma (0-70 pkt).
 2. zgodność planowanych wydatków z kosztami kwalifikowalnymi oraz zasadność ich wysokości (0-30 pkt).

Wnioski, które nie uzyskały 50% punktów w każdej z kategorii, nie podlegają finansowaniu.

Download files
Regulamin
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór sprawozdania (rocznego lub końcowego) z realizacji projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie czasopisma