Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadaniem tych działań jest podejmowanie inicjatyw ogólnouniwersyteckich oraz integracja działań edukacyjnych, które realizowane są w POB-ach. W powiązaniu z celami strategicznymi programu ID.UJ określono sześć uszczegółowionych priorytetów edukacyjnych oraz skonstruowano katalog działań w każdym z nich.

 

  • Interdyscyplinarność i internacjonalizacja kształcenia - włączenie procesu kształcenia studentów i doktorantów w obieg międzynarodowy. Zadaniem priorytetowym w tym obszarze dla Educational Ecosystem jest systemowe wsparcie kierunków kształcenia starających się o międzynarodowe akredytacje
  • Edukacja dla przyszłości - zmiana myślenia o procesie kształcenia studentów i doktorantów – czyli implementacja w proces kształcenia innowacyjnych metod i technik, promowanych w podejściu Student Centered Learning.
  • Zarządzanie talentami - spersonalizowana edukacja kuźnią talentów i sukcesów w nauce – czyli  upowszechnienie formatów dydaktycznych, wykorzystujących indywidualne wzorce uczenia się spersonalizowanego i strategie wspierania rozwoju potencjału naukowego studentów (tutoring akademicki, mentoring, superwizja).
  • EduNarzędzia edukacji zdalnej – czyli rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego, wspierającego działalność dydaktyczną oraz upowszechnienie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi edukacji zdalnej.
  • Wsparcie rozwoju i wzmocnienie potencjału dydaktycznego kadry akademickiej (nauczycieli i doktorantów) – czyli zbudowanie zróżnicowanego, wielopoziomowego i elastycznego systemu wsparcia nauczycieli akademickich w obszarze ich kompetencji dydaktycznych na każdym etapie rozwoju.
  • Rozwój kompetencji miękkich studentów i doktorantów oraz wsparcie przedsiębiorczości i poszerzenie współpracy z otoczeniem społecznym. Zadaniem priorytetowym dla Educational Ecosystem są działania mentoringowe prowadzone wespół z Biurem Karier, które mają na celu wypracowanie zasad włączania w proces dydaktyczny ekspertów, praktyków z otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym absolwentów UJ.

 

Finansowanie z działań: EduNarzędzia, Edukacja dla przyszłości, Zarządzanie talentami, Kompetencje #1, Kompetencje #2, Strategia rozpoznawalności międzynarodowej.

 

Koordynator: dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ – Wydział Filozoficzny

STRATEGIA ROZWOJU DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM JAKO UNIWERSYTECIE BADAWCZYM - lata 2020-2025