Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201115

Konkurs #3 POB qLife – „Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór I

Data: 15.11.2020 - 31.03.2021
Konkurs #3 POB qLife – „Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór I

Szanowni Państwo,

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #3, którego celem jest finansowanie niezbędnych remontów i napraw oraz modernizacji i doposażenia aparatury naukowo-badawczej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z informacją o możliwości składania wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione. Wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wymieniona w § 81 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego , na poziomie co najmniej Zakładu lub Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. prowadzą działalność badawczą w zakresie tematycznym POB qLife,
 2. przedstawią we wniosku dorobek projektowy z ostatnich 5 lat (otrzymane projekty naukowe realizowane w jednostce), w postaci:
  1. przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych (EU, NCN, NCBR lub równoważny), w którym Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum występuje w roli Lidera, oraz
  2. przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych prowadzonego we współpracy międzynarodowej,
 3. przedstawią we wniosku dorobek publikacyjny jednostki za ostatnie 3 lata, w postaci przynajmniej dwóch publikacji w czasopiśmie z IF (wskaźnik cytowań) ≥ 6 lub ≥ 140 pkt w obowiązującym Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do wglądu),
 4. przedstawią krótką informację o wynikach otrzymywanych z wykorzystaniem modernizowanej / naprawianej / doposażanej aparatury,
 5. przedstawią krótki opis planów badawczych i publikacyjnych jednostki,
 6. wyrażą zgodę na udział w działaniach promocyjnych ID.UJ,
 7. przedstawią zewnętrzną wycenę dokonywanej naprawy / modernizacji / doposażenia (np. potwierdzone zamówienie, rozeznanie rynku itp.).

Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 500 000.00 PLN. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 50 000.00 PLN. Nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie: https://qlife.cm-uj.krakow.pl/# w zakładce otwarte konkursy.  

Zespół Wykonawczy POB qLife