Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

July 2021

20210715
Previous week
Next week

MiniGRANTY POB Heritage (edycja specjalna: Humanistyka Cyfrowa)

Date: 15.07.2021 - 11.10.2021
Organiser: POB Heritage
MiniGRANTY POB Heritage (edycja specjalna: Humanistyka Cyfrowa)

Uprzejmie informujemy, iż wyniki edycji specjalnej konkursu na minigranty Humanistyka Cyfrowa ogłosimy 7 grudnia. Przesunięcie ogłoszenia wyników związane jest z wcześniejszym przedłużeniem naboru wniosków.

 

 1. Nazwa konkursu: MiniGRANTY POB Heritage (edycja specjalna: Humanistyka Cyfrowa)
 2. Nazwa POB: POB Heritage
 3. Nazwa działania/działań, w ramach których ogłaszany jest konkurs:

POB Heritage ogłasza edycję specjalną konkursu MiniGRANTY POB Heritage, Huministyka Cyfrowa, finansowaną z działania „program motywacyjny” na realizację projektów związanych z obszarami zdefiniowanymi w Strategii POB Heritage (plik dostępny na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage w zakładce Strategia 2020-2025) oraz na upowszechnianie ich wyników.

 1. Nazwa dziedziny/dziedzin nauki, nazwa dyscypliny/dyscyplin naukowych, których dotyczy konkurs:

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

 1. Adresatki i adresaci konkursu:

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych mogą występować, pracowniczki i pracownicy oraz doktorantki i doktoranci UJ, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 1. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy. Działania zaplanowane w minigrancie nie mogą być finansowane z innych źródeł.

Minigrant (edycja specjalna: Cyfrowa Humanistyka) służy w szczególności wsparciu:

 • projektów wykorzystujących techniki cyfrowe jako metodę gromadzenia, przetwarzania i prezentacji badań w działalności naukowej, edukacyjnej i transferze wiedzy;
 • projektów realizowanych w rzeczywistości cyfrowej lub rozszerzonej;
 • UWAGA! Konkurs nie służy finansowaniu zakupów sprzętu.
 • Cele minigrantu powinny być zbieżne z celami programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią POB Heritage. Minigranty POB Heritage służą realizacji następujących celów:
 • Zwiększenie wpływu Uniwersytetu Jagiellońskiego na rozwój światowej nauki poprzez wsparcie finansowe działalności naukowej zmierzającej do zwiększenia liczby artykułów ogłaszanych w renomowanych czasopismach oraz do zwiększenia skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na finansowanie badań, w tym również w instytucjach międzynarodowych.
 • Wzmocnienie współpracy badawczej z zagranicznymi instytucjami naukowymi o wysokiej renomie poprzez zwiększenie udziału uczonych z UJ w międzynarodowej współpracy badawczej oraz w budowaniu partnerstw zagranicznych.
 • Podniesienie poziomu kompetencji badawczych oraz kompetencji miękkich pracowników i pracowniczek naukowych UJ przez wspieranie rozwoju badaczek i badaczy zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim w dążeniu do doskonałości naukowej.
 • Realizacja misji Uniwersytetu Jagiellońskiego i nauki polskiej poprzez wspieranie badań nad Polską jako płaszczyzny współdziałania interdyscyplinarnych sieci badawczych łączących naukowców badających społeczeństwa, kultury, prawo i religie Europy Środkowo-Wschodniej w powiązaniu z procesami globalnymi.
 • Wzrost społecznego oddziaływania nauk humanistycznych i społecznych uprawianych na Uniwersytecie Jagiellońskim na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

 

 1. Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs to 350 000 PLN.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 50 000 PLN.
 3. Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są od 15 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r., konkurs został przedłużony do 11 października 2021 r. wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej). 

Etap wstępny oceny:

 • Po zamknięciu konkursu wnioski są oceniane pod względem formalnym, w szczególności pod względem jego kompletności, zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią POB Heritage.
 • Komisja Oceniająca może zwrócić wniosek z żądaniem uzupełnienia w wyznaczonym czasie.
 • Za niekompletny uważa się wniosek, którego kosztorys nie zawiera kalkulacji poszczególnych kosztów kwalifikowanych z objaśnieniem składowych i uzasadnieniem wysokości przyjętych kwot, co uniemożliwia ocenę adekwatności budżetu.
 • Projekty należy planować zgodnie z zasadą gospodarności, tj. w sposób celowy i oszczędny, prowadzący jednocześnie do uzyskiwania najlepszych efektów.
 • Rozpoczęcie prac należy planować nie wcześniej niż 1.12.2021 r..
 • Wnioski, które zawierają koszty niekwalifikowane, zwłaszcza nieregulaminowe wynagrodzenia, zostaną odesłane do poprawy.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku online w systemie https://strefaid.uj.edu.pl w terminie wskazanym przez Komisję Oceniającą.
 • W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie wniosek pozostaje bez rozpoznania.

 

 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu:

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) na stronie POB Heritage 8.11.2021 roku. Rozpoczęcie realizacji projektów przewiduje się na 1.12.2021 roku.

 1. Komisja konkursowa przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–100, przy czym za:
 • wartość merytoryczną i potencjał dydaktyczno-edukacyjny projektu, z uwzględnieniem zgodności ze Strategią i celami ID.UJ, można uzyskać – 50 punktów,
 • adekwatność budżetu – 25 punktów,
 • harmonogram działań – 15 punktów,
 • współpracę ze studentkami/studentami – 5 punktów,
 • zgodność z misjami Uniwersytetu Jagiellońskiego – 5 punktów.

 

Wnioski, które nie uzyskały 30 punktów za wartość merytoryczną i potencjał dydaktyczno-edukacyjny projektu lub wnioski, które nie uzyskały 60 punktów łącznie, nie podlegają finansowaniu.

 1. Regulamin konkursu (w plikach do pobrania).
Download files
Regulamin konkursu
Szczegółowe wytyczne w sprawie wypełniania wniosku o Minigrant na platformie strefaID