Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

July 2021

20210713
Previous week
Next week

Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage – nabór ciągły (edycja II)

Date: 13.07.2021 - 15.12.2021
Start Time: 17:00
Organiser: POB Heritage
Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage – nabór ciągły (edycja II)

Nazwa POB: POB Heritage

Nazwa działania/działań, w ramach których ogłaszany jest konkurs: Otwarty Dostęp.

Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje dotyczące jednej z sześciu domen badawczych wskazanych w strategii POB Heritage.

Adresaci konkursu: Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych mogą występować:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni w UJ;
 • pracownicy prowadzący działalność naukową, w szczególności będący pracownikami naukowo- technicznymi albo pracownikami bibliotecznymi albo pracownikami dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionymi w Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy złożyli oświadczenie na podstawie art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);
 • Doktoranci uczący się szkole doktorskiej UJ;
 • Doktoranci będący uczestnikami studiów doktoranckich UJ rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020;
 • Studenci kierunków studiów prowadzonych przez UJ.

W przypadku tekstów naukowych współautorskich lub wieloautorskich, powyższe wymogi dotyczą co najmniej autora korespondencyjnego.

Warunki przystąpienia do konkursu: Dofinansowanie może otrzymać:

 

 • autor artykułu naukowego dotyczącego problematyki badawczej POB Heritage, który otrzymał zaproszenie do publikacji lub potwierdzenie o przyjęciu do publikacji w czasopiśmie naukowym, funkcjonującym w obiegu międzynarodowym i prowadzące politykę recenzyjną zgodną z protokołem The Committee on Publication Ethics (COPE), z grupy, której na podstawie przepisów odrębnych przypisano min. 100 punktów albo w materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, którym na podstawie przepisów odrębnych przypisano min. 100 punktów;
 • autor monografii naukowej dotyczącej problematyki badawczej POB Heritage, który podpisał umowę na wydanie monografii z wydawnictwem II poziomu
 • autor propozycji wydawniczej monografii naukowej dotyczącej problematyki badawczej POB Heritage, składanej w jednym z wydawnictw II poziomu, który uzyskał pisemne potwierdzenie zainteresowania publikacją monografii przez to wydawnictwo (dofinansowanie obejmuje maks. trzy arkusze wydawnicze propozycji wydawniczej);
 • autor rozdziału w monografii naukowej dotyczącego problematyki badawczej POB Heritage, który otrzymał zaproszenie do publikacji lub uzyskał potwierdzenie redaktora monografii o przyjęciu do publikacji rozdziału w monografii wydawanej w jednym z wydawnictw II poziomu.

Warunki, jakie muszą spełniać publikacje przed uzyskaniem finansowania:

 • Przedmiot monografii / artykułu w monografii jest zbieżny z celami i co najmniej jedną domeną badawczą określoną w Strategii POB Heritage, ogłoszonymi na stronie https://id.uj.edu.pl/;
 • Tekst został przyjęty do publikacji i uzyskał pozytywne recenzje;
 • Autor uzyskał potwierdzenie od wydawnictwa o przyjęciu do publikacji;
 • Autor deklaruje wybór opcji otwartego dostępu (Open Access).

Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs: 150 000 PLN.

 

Termin i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać elektronicznie na platformie https://strefaid.uj.edu.pl.

Konkurs zostanie otwarty 13 lipca 2021 r. godz 17:00. Przewidywany jest nabór ciągły do 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków.

 

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu:  Informację o przyznaniu finansowania otrzymają Państwo drogą e-mailową w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku w konkursie.

Download files
Regulamin