Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220401

Wsparcie finansowe dla naukowców pochodzących z Ukrainy w ramach środków programu ID.UJ

Data: 01.04.2022 - 31.12.2022
Organizator: ID.UJ
Wsparcie finansowe dla naukowców pochodzących z Ukrainy w ramach środków programu ID.UJ

W odpowiedzi na apel pracowników naszego Uniwersytetu dotyczący uruchomienia inicjatyw wspierających ukraińskie środowisko naukowe, uprzejmie informuję o możliwości finansowania projektów naukowców pochodzących z Ukrainy w ramach środków programu ID.UJ będących w dyspozycji Przewodniczącego Zespołu ds. realizacji programu ID.UJ.


Zasady udzielania wsparcia finansowego dla naukowców pochodzących z Ukrainy w ramach środków programu ID.UJ.
1. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na realizację nowych projektów badawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla osób, które są obywatelami Ukrainy i które w wyniku agresji Rosji na Ukrainę przybyły do Polski po dniu 24 lutego 2022 roku i które:

1.1. posiadają stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);
1.2. przed wybuchem wojny pracowały w jednostkach naukowych w Ukrainie.

2. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na:

2.1 zatrudnienie naukowca/ów (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) na okres do 12 miesięcy. Łączna pula środków na wynagrodzenie/wynagrodzenia ze środków programu ID.UJ nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł (brutto brutto).

W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania jednostka UJ przyjmująca naukowca/ów może zwiększyć kwotę wynagrodzenia ze środków własnych, w tym w ramach środków ID.UJ będących w dyspozycji kierownika jednostki;

2.2 badania naukowe w wysokości do 30 tys. zł. W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania jednostka UJ przyjmująca naukowca/ów może zwiększyć kwotę przeznczoną na badania ze środków własnych, w tym w ramach środków ID.UJ będących w dyspozycji kierownika jednostki.

3. Jednostka przyjmująca naukowca/ów z Ukrainy jest zobowiązana do wskazania patrona naukowego (nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora zatrudnionego na Uniwersytecie Jagiellońskim), który prowadzi badania w tej samej lub pokrewnej dziedzinie reprezentowanej przez naukowca z Ukrainy oraz przedstawi plan działań integrujących naukowca ze środowiskiem naukowym, a także informację o dotychczasowej współpracy o ile taka współpraca miała miejsce.

4. Inicjatywa złożenia wniosku może wyjść ze strony naukowca/ów z Ukrainy lub naukowca/ów z UJ.

5. Wniosek zawierający opis planowanych działań naukowych, harmonogram i budżet składa naukowiec w porozumieniu z patronem naukowym w terminach i miejscu wskazanym przez kierownika jednostki przyjmującej naukowca/ów. Wniosek wypełnia się w języku polskim albo angielskim. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu. Wnioski składa się wyłączenie w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie: https://forms.office.com/r/fHcQGUzHDt

6. Wsparcie może być udzielone przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

7. Naukowiec z Ukrainy wraz z patronem naukowym zobowiązani są w terminie 30 dni od zakończenia działań naukowych na UJ do złożenia sprawdzania z realizacji wsparcia.

8. Obsługę administracyjną programu zapewnia jednostka przyjmująca na zasadach stosowanych w ramach programu ID.UJ na poziomie jednostek UJ.

9. W ramach programu planowane jest objęcie wsparciem 10 przedsięwzięć.

10. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na organizację niniejszego wsparcia.

11. Decyzje o wyborze wniosków do finansowania podejmie Przewodniczący Zespołu ds. realizacji programu ID.UJ.

 

W pierwszej kolejności zachęcam do składania wniosków w ramach konkursów przeznaczonych dla naukowców z Ukrainy ogłaszanych przez krajowe instytucje finansujące tj. NCN, MEiN, NAWA.

Pliki do pobrania
Komunikat Przewodniczącego zespołu ds realizacji programu ID.UJ
Załącznik nr 1 do Komunikatu (wzór formularza wniosku)