Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

październik 2021

20211011
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage “Heritage Open Courses” (edycja B)

Data: 11.10.2021 - 31.12.2021
Miejsce: https://strefaid.uj.edu.pl
Organizator: POB Heritage
Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage “Heritage Open Courses” (edycja B)
 1. Nazwa konkursu: Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage “Heritage Open Courses (B)”   
 2. Nazwa POB: POB Heritage
 3. Nazwa działania/działań, w ramach których ogłaszany jest konkurs:

POB Heritage ogłasza konkurs Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage “Heritage Open Courses (B)” finansowany z działania „Edukacja dla przyszłości” na realizację projektów związanych z obszarami zdefiniowanymi w Strategii POB Heritage (plik dostępny na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage w zakładce Strategia 2020-2025) oraz na upowszechnianie ich wyników.

 1. Nazwa dziedziny/dziedzin nauki, nazwa dyscypliny/dyscyplin naukowych, których dotyczy konkurs:

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

   5. Adresatki i adresaci konkursu:

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych mogą aplikować jednostki organizacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzące kierunki studiów.

 1. Warunki przystąpienia do konkursu:
 • W ramach minigrantu dydaktyczno-edukacyjnym “Heritage Open Courses (B)” finansowane mogą być zajęcia dydaktyczne, które wchodzą w skład programu studiów, posiadają punktację ECTS i są otwarte dla słuchaczy wszystkich kierunków. Zajęcia te odbywają się jednorazowo lub cyklicznie, w trybie stacjonarnym, zdalnym lub hybrydowym, w języku polskim lub obcym. Jednostka oferujące zajęcia w ramach „Heritage Open Courses (B)” tworzy warunki pozwalające na udział słuchaczy wszystkich kierunków w zajęciach oraz w przewidzianych w sylabusie formach sprawdzania efektów uczenia się.
 • „Heritage Open Courses” mogą być prowadzone przez pracowniczki i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także - na zaproszenie jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego - przez naukowczynie i naukowców nieafiliowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • „Heritage Open Courses (B)” przedstawiają wybrany temat dziedzictwa kulturowego w oparciu o badania naukowe, a jednocześnie w sposób syntetyczny i generalizujący, dostępny dla słuchaczy wszystkich kierunków.
 • „Heritage Open Courses” stanowią próbę udzielenia odpowiedzi na pytania postawione w „Strategii POB Heritage”: „Przyjmujemy jako punkt wyjścia stwierdzenie, że ‘dziedzictwo’ jest wyjątkowym pojęciem, którego zakres semantyczny stale poszerza się. Jako kategoria opisu rzeczywistości kulturowej odwołuje się do pojęć stosowanych wcześniej przez wiele nauk. W tym sensie intrygujące relacje wiążą kategorię ‘dziedzictwa’ z zabytkami i dobrami kultury, językiem, literaturą, prawem, tradycją, historią, pamięcią społeczną i miejscami pamięci czy - jeszcze szerzej - kulturą. ‘Dziedzictwo’ wyrasta z tych pojęć, ale równocześnie umożliwia pytania o obecność ‘przeszłości w teraźniejszości’ lub o zawarte w przeszłości wizje przyszłości (zakłada bowiem współistnienie różnych temporalności), o strategie waloryzacji dziedzictwa, negocjacji, użycia bądź sprzeciwu, intencjonalnego zapomnienia i odzyskiwania”.
 • W edycji „Open Heritage Courses (B)” nie mogą być finansowane wydarzenia, które nie są zajęciami dydaktycznymi w ramach programu studiów. Finansowaniu takich zajęć służą inne edycje „Open Heritage Courses”.
 • Działania zaplanowane w minigrancie dydaktyczno-edukacyjnym “Heritage Open Courses (B)” mogą być współfinansowane z innych źródeł. Źródła współfinansowania należy udokumentować wraz z informacją o ich statusie (planowane złożenie wniosku, złożony wniosek, zatwierdzony wniosek).
 • Koszty kwalifikowane:
  • Rzeczowe
 1. Wynajem sal
 2. Usługi zewnętrzne, w szczególności w zakresie nagrywania wydarzeń
 3. W uzasadnionych przypadkach podróże i pobyty (noclegi, diety, wyżywienie, wizy, ubezpieczenia i inne koszty zgodnie z odnośnymi regulacjami prawnymi)
 4. Inne uzasadnione koszty
 • Osobowe
 1. Wynagrodzenia dla osób prowadzących wykłady, seminaria, warsztaty, dyskusje panelowe i podobne formy przekazywania wiedzy

 

 • Umowy cywilnoprawne z wykonawcami spoza UJ dotyczące dzieła i wynagrodzeń należy przygotować, po otrzymaniu finansowania, w oparciu o wzór zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • Umowy cywilnoprawne dotyczące przeniesienia na UJ materialnych praw autorskich oraz praw do wykorzystania wizerunku należy przygotować, po otrzymaniu finansowania, w oparciu o wzór zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia. W paragrafie 1 ustęp 8 i paragrafie 2 ustęp 2 należy skreślić te licencje,  co do których strony nie osiągną porozumienia, i pozostawić te, co do których strony osiągną porozumienie.
 • Wysokość wynagrodzenia może przekraczać przyjęte w UJ stawki za godziny dydaktyczne, jeśli spełnione są następujące warunki:
  • Wykonawcą jest wysokiej klasy specjalista o profilu międzynarodowym.
  • Planowane wydarzenie dotrze do odpowiedniej do wydatku liczby odbiorców lub/ i nabywane przez UJ materialne prawa autorskie pozwalają na wielokrotne używanie utworu zgodnie z potrzebami UJ.
  • Wysokość wynagrodzenia jest racjonalna, tj. oparta na rozeznaniu rynku i zgodna z zasadą gospodarności, co zostało szczegółowo wykazane w kosztorysie.

 

 • Wysokość wynagrodzenia powinna zostać określona zgodnie z zasadami ustalonymi w Zarządzeniu nr 2 Rektora UJ z 3 stycznia 2020 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Standardowo należy stosować stawki określone dla poszczególnych grup wykonawców. Zamiar zastosowania indywidualnej stawki w rozumieniu § 3 ust. 4 musi zostać szczegółowo uzasadniony w kosztorysie; w okresie po akceptacji wniosku przez Zespół Oceniający POB Heritage a uruchomieniem środków wnioskodawcy we własnym zakresie uzyskają niezbędne formalne zgody i przedstawią je Zespołowi Oceniającemu.
 • Cele minigrantu dydaktyczno-edukacyjnego “Heritage Open Courses (B)” powinny być zbieżne z celami programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią POB Heritage, w szczególności:
  • Wspieranie badań nad Polską jako płaszczyzny współdziałania interdyscyplinarnych sieci badawczych
  • Wzrost społecznego oddziaływania nauk humanistycznych i społecznych
 • Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs to PLN 200.000.
 • Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to PLN 20.000.
 • Okres realizacji minigrantu dydaktyczno-edukacyjnego “Heritage Open Courses (B)”: od 01.03.2022 do 30.06.2023, przy czym zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w roku akademickim 2022/2023.
 • Osoby, zespoły i jednostki realizujące minigrant dydaktyczno-edukacyjny “Heritage Open Courses” zobowiązane są do przedstawienie raportu końcowego w terminie do 30 dni po zaplanowanym we wniosku terminu zakończenia projektu. Raport może zostać opublikowany na stronie internetowej POB Heritage.

 

 1. Termin i sposób składania wniosków:
 • Wnioski przyjmowane są w okresie od 11.10.2021 r. do 31.12.2021 r. wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).
 • Konkurs zostanie otwarty na platformie w dniu 11.10.2021.
 • Etap wstępny oceny: 15.01.2022
 • Po zamknięciu konkursu wnioski są oceniane pod względem formalnym, w szczególności pod względem jego kompletności, zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią POB Heritage.
 • Komisja Oceniająca może zwrócić wniosek z żądaniem uzupełnienia w wyznaczonym czasie.
 • Za niekompletny uważa się wniosek, którego kosztorys nie zawiera kalkulacji poszczególnych kosztów kwalifikowanych z objaśnieniem składowych i uzasadnieniem wysokości przyjętych kwot, co uniemożliwia ocenę adekwatności budżetu. Projekty należy planować zgodnie z zasadą gospodarności, tj. w sposób celowy i oszczędny, prowadzący jednocześnie do uzyskiwania najlepszych efektów.
 • Wnioski, które zawierają koszty niekwalifikowane lub są niekompletne zostaną odesłane do poprawy. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku online w systemie https://strefaid.uj.edu.pl w terminie wskazanym przez Komisję Oceniającą. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie wniosek pozostaje bez rozpoznania.
 • Rozpoczęcie prac należy planować nie wcześniej niż od 01.05.2022, a zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w roku akademickim 2022/2023.

 

8.Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu:

 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) na stronie POB Heritage: 28.02.2022.
 • Komisja konkursowa przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–100, przy czym za:
  • Wartość merytoryczną i potencjał edukacyjny projektu, z uwzględnieniem zgodności ze Strategią i celami ID.UJ: do 50 punktów
  • Adekwatność budżetu: do 30 punktów
  • Harmonogram zadań: do 15 punktów
  • Zgodność z misją Uniwersytetu Jagiellońskiego: do 5 punktów.
 • Wnioski, które nie uzyskały 30 punktów za wartość merytoryczną i potencjał edukacyjny projektu lub wnioski, które nie uzyskały 60 punktów łącznie, nie podlegają finansowaniu.

 

Załączniki

 • Regulamin konkursu
 • Wzór umowy dot. dzieła i wynagrodzeń
 • Wzór umowy dot. praw autorskich

 

Wzory umów zostaną załączone wkrótce.

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu
Umowa dot. praw autorskich (plik zawiera komentarze dot. przygotowania umowy)