Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210713

Dofinansowanie publikacji artykułu w modelu OA – POB Heritage edycja III

Data: 13.07.2021 - 15.12.2021
Czas rozpoczęcia: 17:00
Organizator: POB Heritage
Witryna internetowa: https://strefaid.uj.edu.pl.
Dofinansowanie publikacji artykułu w modelu OA – POB Heritage edycja III

Nazwa POB: POB Heritage.

Nazwa działania, w ramach których ogłaszany jest konkurs: Otwarty dostęp.

Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje dotyczące jednej z sześciu domen badawczych wskazanych w strategii POB Heritage.

Adresaci konkursu: Z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą występować:

  • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • doktoranci uczący się w szkole doktorskiej UJ,
  •  uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz
  • studenci kierunków studiów prowadzonych przez UJ.

Warunki przystąpienia do konkursu: W programie uzyskać można pokrycie kosztów opublikowania oraz opłaty za publikację w modelu OA artykułu naukowego przeznaczonego do wydania w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, lokujących się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnym na dzień składania wniosku o dofinansowanie artykułu, w grupie, której przypisano co najmniej 100 punktów.

Warunki jakie muszą spełniać publikacje przed uzyskaniem finansowania:

  • Przedmiot artykułu jest zbieżny z celami i co najmniej jedną domeną badawczą określoną w Strategii POB Heritage, ogłoszonymi na stronie https://id.uj.edu.pl/;
  • Tekst został przyjęty do publikacji i uzyskał pozytywne recenzje;
  • Autor uzyskał potwierdzenie od wydawnictwa o przyjęciu do publikacji;
  • Autor deklaruje wybór opcji otwartego dostępu (Open Access).

Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs 200 000 PLN.

Termin i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać elektronicznie na platformie https://strefaid.uj.edu.pl.

 

Konkurs zostanie otwarty 13 lipca 2021 r. o godz. 17:00. Przewidywany jest nabór ciągły do 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków.

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu: informację o przyznaniu finansowania zostanie przekazana drogą e-mailową w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku w konkursie.

 

Ważna informacja: Przed przystąpieniem do konkursu uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy opłata za publikację artykułu w danym czasopiśmie nie mogłaby zostać pokryta ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (ICM).

Więcej informacji na temat publikowania otwartego w ramach licencji WBP oraz listy czasopism objętych programem znajdą Państwo na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/.

Pliki do pobrania
Regulamin