Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211117

Grupy badawcze w POB Heritage (edycja II)

Data: 17.11.2021 - 24.12.2021
Miejsce: https://strefaid.uj.edu.pl
Organizator: POB Heritage
Grupy badawcze w POB Heritage (edycja II)
 1. Nazwa konkursu: Grupy badawcze w POB Heritage (edycja II)
 1. Nazwa POB: POB Heritage
 1. Nazwa działania/działań, w ramach których ogłaszany jest konkurs:

POB Heritage ogłasza konkurs Grupy badawcze POB Heritage (edycja II) finansowany z działania „R2R - współpraca badawcza” na realizację projektów związanych z obszarami zdefiniowanymi w Strategii POB Heritage (plik dostępny na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage w zakładce Strategia 2020-2025) oraz na upowszechnianie ich wyników.

Działanie „R2R – Współpraca badawcza” służy wsparciu działań międzynarodowych grup badawczych, których efektem będzie:

 • przygotowanie wspólnej publikacji w renomowanym wydawnictwie międzynarodowym (monografia zbiorowa) lub czasopiśmie o znaczeniu międzynarodowym i indeksowanym w bazie SCOPUS (numer tematyczny)

lub

 • złożenie wniosku na finansowanie badań w międzynarodowej instytucji grantodawczej.
 1. Nazwa dziedziny/dziedzin nauki, nazwa dyscypliny/dyscyplin naukowych, których dotyczy konkurs:

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w obszarze POB Heritage.

 1. Adresatki i adresaci konkursu:

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych mogą występować nauczycielki i nauczyciele akademiccy oraz pracowniczki i pracownicy naukowo-techniczni UJ. Z inicjatywą utworzenia międzynarodowej grupy badawczej może wystąpić zespół co najmniej dwóch osób prowadzących działalność naukową, przy czym Wnioskodawca/Wnioskodawczyni grupy badawczej musi być zatrudniony(-na) w Uniwersytecie Jagiellońskim. Grupa badawcza może posługiwać się nazwą własną zgodną z tytułem realizowanego projektu.

 

UWAGA! Prosimy o zaznaczenie w systemie typu wniosku jako ZBIOROWY oraz uzupełnienie go po angielsku na angielskim formularzu – w tym celu konieczne jest kliknięcie brytyjskiej flagi w prawym górnym rogu ekranu.

 

 1. Warunki przystąpienia do konkursu:

Grupa badawcza realizuje zadania zgodnie z przedstawionym w konkursie i zaakceptowanym projektem badawczym. Celem projektu jest podjęcie międzynarodowej współpracy badawczej, której zakładanym efektem będzie:

 • publikacja monografii zbiorowej w wydawnictwie międzynarodowym II poziomu wykazu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub innym wydawnictwie uznanym przez Komisję za istotne dla rozwoju danej dyscypliny naukowej lub numer tematyczny czasopisma naukowego o znaczeniu międzynarodowym, indeksowanego w bazie SCOPUS;

lub

 • złożenie wniosku o międzynarodowy grant badawczy.

Podstawowymi formami działania grupy badawczej pracującej nad publikacją są:

 • spotkania robocze organizatorów(-torek) i członków(-kiń) grupy,
 • międzynarodowe konferencje, warsztaty lub seminaria,
 • krótkie wizyty studyjne w zagranicznych ośrodkach naukowych i prezentacja wyników badań,
 • organizacja paneli na konferencjach międzynarodowych,
 • inne działania zmierzające do realizacji projektu.

Podstawowymi formami działania grupy badawczej, której efektem jest złożenie wniosku grantowego są w szczególności:

 • spotkania robocze jej organizatorów(-torek) i członków(-kiń),
 • szkolenia związane z procesem składania aplikacji grantowej,
 • wizyty studyjne w zagranicznych ośrodkach naukowych,
 • inne działania zmierzające do realizacji projektu.

 

 1. Założone cele programu strategicznego ID.UJ i Strategii POB Heritage w konkursie „R2R – współpraca badawcza”

Grupa badawcza POB Heritage utworzona w ramach programu „R2R – współpraca badawcza” powinna realizować cele programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią POB Heritage:

 • stworzenie trwałej i efektywnej współpracy z partnerami zagranicznymi i polskimi w celu realizacji wspólnych projektów badawczych;
 • zwiększenie wpływu Uniwersytetu Jagiellońskiego na rozwój światowej nauki poprzez wsparcie finansowe działalności naukowej zmierzającej do zwiększenia liczby artykułów ogłaszanych w czasopismach indeksowanych w bazach międzynarodowych oraz monografii i/lub rozdziałów w monografiach w renomowanych wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym;
 • zwiększenie wpływu Uniwersytetu Jagiellońskiego na rozwój światowej nauki poprzez wsparcie finansowe działalności naukowej zmierzającej do zwiększenia skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na finansowanie badań w instytucjach międzynarodowych;
 • wzmocnienie współpracy badawczej z zagranicznymi instytucjami naukowymi o wysokiej renomie poprzez zwiększenie udziału uczonych z UJ w międzynarodowej współpracy badawczej oraz w budowaniu partnerstw zagranicznych;
 • zwiększenie poziomu innowacyjności i interdyscyplinarności badań na poziomie międzynarodowym;
 • podniesienie poziomu kompetencji badawczych oraz kompetencji miękkich pracowników i pracowniczek naukowych UJ przez wspieranie rozwoju badaczek i badaczy zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim w dążeniu do doskonałości naukowej;
 • realizacja misji Uniwersytetu Jagiellońskiego i nauki polskiej poprzez wspieranie badań nad Polską jako płaszczyzny współdziałania interdyscyplinarnych sieci badawczych łączących naukowców badających społeczeństwa, kultury, prawo i religie Europy Środkowo-Wschodniej w powiązaniu z procesami globalnymi;
 • wzrost społecznego oddziaływania nauk humanistycznych i społecznych uprawianych na Uniwersytecie Jagiellońskim na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

 1. Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs to 1 855 000 PLN (pula zwiększona).

 

 1. Maksymalna wysokość dofinansowania wniosku: 100 000 PLN / rok. Maksymalny czas działania grupy: dwa lata.

 

 1. Termin i sposób składania wniosków: wnioski przyjmowane będą od 17 listopada do  24 grudnia 2021 roku wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

 

 1. Wnioski składa się w języku angielskim. Dopuszcza się złożenie wniosku w języku polskim w przypadku projektów w domenie Interdyscyplinarne studia nad Polską w perspektywie lokalnej, regionalnej i globalnej w sytuacji, gdy podstawowym językiem komunikacji zespołu będzie język polski.

 

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU

A. ZAKRES DANYCH DOTYCZACYCH OSÓB WSPOŁPRACUJĄCYCH Z GRUPĄ BADAWCZĄ (§14 ust 1 pkt 2 Regulaminu):

 

A1. OBLIGATORYJNIE: DOROBEK OCENIANY (15 punktów): §24 ust. 2 pkt 5 Regulaminu – chodzi wyłącznie o osoby inicjujące grupę badawczą (§6 ust. 1 Regulaminu) - należy użyć formularza A, dla każdej osoby należy przygotować osobny plik w PDF. Należy wskazać:

 • maksymalnie 7 publikacji (w szczególności w czasopismach na liście SCOPUS lub renomowanych wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym) i
 • maksymalnie 3 projekty badawcze, w tym potwierdzające doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

W skład grupy badawczej:

 • wchodzą przynajmniej dwie osoby,
 • przynajmniej jedna z nich jest afiliowana w Uniwersytecie Jagiellońskim (rola osoby wnioskującej),
 • przynajmniej jedna z nich jest afiliowana w uczelni zagranicznej lub zagranicznym ośrodku badawczym.

UWAGA! W SYSTEMIE OSOBY, KTÓRYCH DOROBEK JEST OCENIANY, SĄ WSKAZYWANI JAKO WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCZYNI ORAZ WSPÓŁAUTORZY/WSPÓŁAUTORKI

 

A2. FAKULTATYWNIE: DOROBEK DOŁĄCZANY, ALE NIEOCENIANY: członkowie grupy inni niż inicjatorzy – należy przygotować jeden zbiorczy plik PDF dla wszystkich osób – formularz B. Dla każdej osoby należy wskazać: jedną publikację i jeden projekt badawczy istotny dla tematyki grupy badawczej, ewentualnie zamiast projektu można wskazać drugą publikację.

 

A3. UWAGA! We wniosku można wskazać także planowaną współpracę z innymi osobami (przykładowo osoby, które planuje się zaprosić jako wykładowców, uczestników konferencji itp.). Osoby takie współpracują z grupą badawczą, ale nie wchodzą w jej skład (nie są stałymi współpracownikami w myśl §14 ust. 1 pkt 2 regulaminu). MOŻNA O TAKICH OSOBACH WSPOMNIEĆ W OPISIE PROJEKTU.

 

B. POZOSTAŁE DOKUMENTY

 

OBLIGATORYJNIE: Do wniosku należy dołączyć zgody stałych współpracowników grupy badawczej (osoby wchodzące w skład grupy badawczej - §14 ust. 4 Regulaminu). Chodzi o osoby, których dorobek jest dołączany (zarówno dorobek oceniany, jak i nieoceniany – zob. wyżej punkty A1 oraz A2). Wystarczające jest potwierdzenie mailowe.

 

FAKULTATYWNIE: W przypadku planowanej współpracy z instytucją - niezbędne jest dołączenie listu intencyjnego (§14 ust. 3 Regulaminu). Uprzejmie prosimy zignorować wspomnianą w tym przepisie informację o listach intencyjnych od partnerek/partnerów.

 

 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu: wyniki konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) ogłoszone zostaną na stronie POB Heritage: 30 kwietnia 2022 r.
 1. Termin uruchomienia działalności grup badawczych: czerwiec 2022 r.
 1. Projekty trwające powyżej 12 miesięcy będą podlegały ocenie okresowej. Raport częściowy składa się w terminie roku, licząc od dnia rozpoczęcia projektu.
 1. Raport końcowy składa się w formie sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania projektu, zwłaszcza osiągnięcia założonego rezultatu.
Pliki do pobrania
Regulamin konkursu
docx
Formularz A (w j. angielskim)
docx
Formularz B (w j. angielskim)