Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200721

Zaproszenie do zgłaszania projektów LABów w POB DigiWorld

Data: 21.07.2020 - 18.09.2020
Zaproszenie do zgłaszania projektów LABów w POB DigiWorld

Szanowni Państwo!

Ogłaszamy nabór na koncepcje LABów, czyli “Laboratoriów dla nauki”,
w priorytetowym obszarze badawczym DigiWorld.

Czym jest LAB?

LABy stanowią wirtualną strukturę, której zadaniem jest tworzenie ekosystemu badawczego i prowadzenie interdyscyplinarnych badań w duchu Zasady 4*I (patrz opis wniosku https://id.uj.edu.pl/wniosek), w wybranym podobszarze POB DigiWorld (patrz zakładka “Opis obszaru badawczego” na stronie id.uj.edu.pl/digiworld),
a zatem:

  • nie są tym samym co zespoły badawcze (choć mogą – np. w związku z organizowanymi konkursami lub poprzez zatrudnianie nowych pracowników – być miejscem pierwszej lub dodatkowej afiliacji zespołu badawczego);
  • powinny stanowić przestrzeń współpracy dla naukowców zatrudnionych w różnych jednostkach uniwersyteckich i prowadzących działania w różnych dyscyplinach, zgodnie z zasadą interdyscyplinarności;
  • powinny być strukturami otwartymi, zapewniającymi swobodę dołączania się grup badawczych z różnych wydziałów i dyscyplin zainteresowanych tą samą tematyką;
  • docelowo LABy powinny stać się jednostkami między- lub pozawydziałowymi, które poza działalnością badawczą realizować będą także inne działania (np. popularyzacja nauki, współpraca z biznesem, projekty społeczne, ekspertyzy, research-based learning);
  • LABy powinny podejmować wielowymiarową współpracę ze strategicznymi partnerami zagranicznymi 
    (realizując w raz z nimi wspólne projekty badawcze, edukacyjne, społeczne, itd.), zgodnie z zasadą internacjonalizacji;
  • LABy powinny również podejmować trwałą współpracę z partnerami biznesowymi i społecznymi.

W początkowym okresie swojej działalności LABy DigiWorld nie będą miały wydzielonego finansowania. Zespoły w nich działające będą mogły się ubiegać o finansowanie w otwartych konkursach na minigranty, wyjazdy, konferencje, dofinansowanie publikacji, dodatki do wynagrodzeń, itd. Konkursy te będą organizowane niezależnie od LABów – przynależność do LABu nie jest warunkiem udziału w konkursach i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie wniosków. Po kilku latach zespół sterujący POB podejmie decyzję o przyznaniu wybranym LABom wydzielonego budżetu na podstawie osiągnięć naukowych, w tym związanych z realizacją wskaźników określonych we wniosku IDUB.

Terminy i zgłoszenia

Nabór zgłoszeń będziemy prowadzić do 18 września 2020 roku. Zgłoszenia zgodne z zamieszczonym poniżej wzorem (zob.: PLIKI DO POBRANIA) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: digiworld@uj.edu.pl.

W podanym później terminie wnioskodawcy przedstawią projekty przed zespołem sterującym POB. Po jego akceptacji,
zgodnie z Ramowymi zasadami organizacji i funkcjonowania Laboratorium dla Nauki (LAB) w ramach ID UJ
(dostęp po zalogowaniu), do zgłoszenia należało będzie dołączyć propozycję regulaminu LAB, który określa jego strukturę organizacyjną i zakres działania.

Pliki do pobrania
docx
Wzór propozycji LABu