Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210622

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji

Data: 22.06.2021 - 30.09.2021
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych na Wydziale Prawa i Administracji w dyscyplinie nauk prawnych w zakresie badań nad zrównoważonością i zrównoważonym rozwojem

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora;
  2. posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;
  3. posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

    Dodatkowo kandydaci powinni:
  4. posiadać stopień doktora lub wyższy; stopień doktora powinien być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed 1.10.2020, przy czym do określonego okresu 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji lecznicze;
  5. posiadać znaczący dorobek naukowy związany z prawnymi aspektami Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartymi w Agendzie 2030, obejmujący w szczególności publikacje w renomowanych publikatorach (preferowane publikacje anglojęzyczne);
  6. posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych w drodze konkursu ze środków zewnętrznych (preferowane doświadczenie w zakresie projektów międzynarodowych i interdyscyplinarnych);
  7. posiadać doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej z wiodącymi ośrodkami badawczymi i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  8. brać czynny udział w życiu naukowym (mile widziana aktywność w redakcjach renomowanych publikatorów lub radach naukowych).

Komisja konkursowa może przeprowadzić z wybranymi kandydatami rozmowę z wykorzystaniem środków synchronicznej komunikacji elektronicznej, dotyczącą ich planów badawczych oraz zamierzeń w zakresie współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Do obowiązków pracownika należeć będą działania badawcze wpisujące się w założenia programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, w szczególności w strategię Priorytetowego Obszaru Badawczego Anthropocene, zawierające elementy współpracy międzynarodowej i współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem:
https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148201000