Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20211022

Konkurs #11 – „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór III

Date: 22.10.2021 - 28.10.2021
Start Time: 10:00
Organiser: POB qLIFE
Konkurs #11 – „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór III

Szanowni Państwo, 

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Nabór #11, którego celem jest finansowanie modernizacji i doposażenia istniejącego zaplecza aparaturowego oraz oprogramowania komputerowego, kluczowego dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych. 

 

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z informacją o możliwości składania wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione. Wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wymieniona w  §81  ust.2  Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na  poziomie co najmniej Zakładu lub Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków: 

 • prowadzi działalność badawczą w zakresie tematycznym POB qLife 
 • przedstawi dorobek projektowy z ostatnich 5 lat, w tym przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych 
 • przedstawią we wniosku dorobek publikacyjny jednostki za ostatnie 3 lata, w postaci przynajmniej dwóch publikacji w czasopiśmie z IF (wskaźnik cytowań) ≥ 6 lub ≥ 140 pkt w obowiązującym Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do wglądu)
 • przedstawi krótką informację o wynikach otrzymywanych z wykorzystaniem modernizowanej/ kupowanej/ doposażanej aparatury, 
 • przedstawi krótki opis planów badawczych i publikacyjnych jednostki, 
 • wyrazi zgodę na udział w działaniach promocyjnych ID.UJ, 
 • przedstawi zewnętrzną wycenę dokonywanej naprawy/ modernizacji/ doposażenia (np. potwierdzone zamówienie, rozeznanie rynku itp.), 
 • zadeklarują, że procedura zakupu zostanie przeprowadzona i zakończona do końca 2021 roku.                                                        

 

Środki finansowe mogą być przeznaczone na: 

 • zakup aparatury naukowo-badawczej pozostającej do dyspozycji wnioskodawcy,  
 • modernizację ww. aparatury lub doposażenie ww. aparatury, 
 • zakup oprogramowania naukowego. 

Aparatura naukowo-badawcza, o której mowa w ust. 3 Regulaminu, musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki: 

 • być kluczowa, tj. taka, bez której nie jest możliwe prowadzenie działalności badawczej przez daną jednostkę organizacyjną,
 • być badawcza (służąca do pomiarów lub oznaczeń),
 • nie może być wykorzystywana do działań o charakterze komercyjnym (np. diagnostyka, itp.).

  

Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 340 000,00 zł. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować to  30 000,00 zł, a minimalna kwota to  10 000,00 zł

  

Nabór wniosków w aplikacji konkursowej – https://strefaid.uj.edu.pl/ – zostanie uruchomiony w PIĄTEK 22 PAŹDZIERNIKA 2021 r. o  godz. 10:00. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o  zapoznanie się z  regulaminem naboru oraz  instrukcją składania wniosków. Nabór wniosków o  finansowanie będzie prowadzony do  momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych przeznaczonych na  jego przeprowadzenie. 

  

Zespół Wykonawczy POB qLIFE

 

Artykuł na stronie POB qLIFE

Download files
Regulamin Naboru #11
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Instrukcja składania wniosków w aplikacji konkursowej
Zobowiązanie uczestnika naboru