Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

October 2021

20211007
Previous week
Next week

MiniGRANTY „Nauka dla Społeczeństwa” – edycja I dla projektów o wartości do 3 tys. zł brutto

Date: 07.10.2021 - 31.12.2021
Organiser: POB Heritage
MiniGRANTY „Nauka dla Społeczeństwa” – edycja I dla projektów o wartości do 3 tys. zł brutto
 1. Nazwa konkursu: MiniGRANTY „Nauka dla Społeczeństwa” (NdS) – edycja I
 1. Nazwa POB: POB Heritage  
 1. Nazwa działania/działań, w ramach których ogłaszany jest konkurs:  

POB Heritage ogłasza konkurs MiniGRANTY „Nauka dla Społeczeństwa” – edycja I finansowany z działania „R2S - Nauka dla społeczeństwa” na realizację projektów związanych z obszarami zdefiniowanymi w Strategii POB Heritage (plik dostępny na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage w zakładce Strategia 2020-2025) oraz na upowszechnianie ich wyników.  

 1. Nazwa dziedziny/dziedzin nauki, nazwa dyscypliny/dyscyplin naukowych, których dotyczy konkurs:  

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. 

 1. Adresatki i adresaci konkursu:  

Wniosek może zostać złożony przez nauczycielkę/nauczyciela akademicką(-kiego) zatrudnioną(-nego) w Uniwersytecie Jagiellońskim albo inną(-nego) pracowniczkę/pracownika prowadzącą(-cego) działalność naukową lub dydaktyczną, zatrudnioną(-nego) w Uniwersytecie Jagiellońskim; pracowniczkę lub pracownika naukowo-techniczną(-nego), pracowniczkę lub pracownika biblioteczną(-nego) lub pracowniczkę lub pracownika dokumentacji i informacji naukowej – zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 1. Warunki przystąpienia do konkursu:  

Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy.

Minigrant NdS służy wsparciu współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nakierowanej na przynajmniej jeden z celów:

 1. poszerzania wiedzy o dziedzictwie i różnorodności kulturowej poprzez realizowanie badań naukowych (projekty badawcze),
 2. popularyzację wiedzy z dziedzin należących do obszaru tematycznego POB Heritage (projekty popularyzatorskie),
 3. działalność dydaktyczną niezwiązaną z tokiem studiów wyższych (projekty edukacyjne).

Warunkiem złożenia wniosku jest zamiar nawiązania współpracy z partnerem pozauniwersyteckim, potwierdzony listem intencyjnym takiego podmiotu. 

Działania zaplanowane w minigrancie NdS nie mogą być finansowane z innych źródeł.  

 

 1. Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs to 90 000 PLN.  
 1. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku składanego w trybie uproszczonym to 3 000 PLN.  
 1. Termin i sposób składania wniosków:  

Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły począwszy od 07.10.2021 r. do wyczerpania środków lub do 31.12.2021 r.

 

Wnioski przyjmowane są wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).  

Po wpłynięciu wnioski są oceniane pod względem formalnym, pod względem zgodności ze Strategią oraz pod względem merytorycznym.  

Komisja oceniająca może zwrócić wniosek z żądaniem uzupełnienia w wyznaczonym czasie.  

Za niekompletny uważa się również wniosek, którego kosztorys nie zawiera kalkulacji poszczególnych kosztów kwalifikowanych z objaśnieniem składowych i uzasadnieniem wysokości przyjętych kwot, co uniemożliwia ocenę adekwatności budżetu.  

Wnioskodawca uzupełnia wniosek online w systemie https://strefaid.uj.edu.pl w terminie wskazanym przez Komisję Oceniającą. 

W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie wniosek pozostaje bez rozpoznania.  

Rozpoczęcie prac należy planować nie wcześniej niż 1 grudnia 2021.  

 

 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu: 

Wyniki konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) ogłoszone zostaną na stronie POB Heritage w terminie 30 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia wniosku.  

 1. Komisja konkursowa przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–100, przy czym za:  
 • wartość merytoryczną projektu, z uwzględnieniem zgodności ze Strategią, celami ID.UJ i misją Uniwersytetu Jagiellońskiego, można uzyskać – 60 punktów,
 • adekwatność budżetu – 15 punktów,
 • plan działań– 15 punktów,
 • zasięg planowanych działań, w szczególności zasięg ich oddziaływania w otoczeniu – 10 punktów.

Wnioski, które nie uzyskały 60 pkt, nie podlegają finansowaniu. Wnioski, które w którejkolwiek z kategorii uzyskały 0 pkt nie podlegają finansowaniu.

 1. Regulamin konkursu (w plikach do pobrania).
Download files
Regulamin konkursu
Szczegółowe wytyczne w sprawie wypełniania wniosku o Minigrant NdS na platformie strefaID