Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

September 2021

20210920
Previous week
Next week

Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage "Mobilność: szkoły letnie i zimowe" (edycja I)

Date: 20.09.2021 - 31.12.2021
Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage "Mobilność: szkoły letnie i zimowe" (edycja I)
 1. Nazwa konkursu: Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage „Mobilność: szkoły letnie i zimowe” (edycja I)  
 2. Nazwa POB: POB Heritage
 3. Nazwa działania/działań, w ramach których ogłaszany jest konkurs:

POB Heritage ogłasza konkurs Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage „Mobilność: szkoły letnie i zimowe” (edycja III) finansowany z działania „program motywacyjny” na realizację projektów związanych z obszarami zdefiniowanymi w Strategii POB Heritage (plik dostępny na stronie: https://id.uj.edu.pl/heritage w zakładce Strategia 2020-2025) oraz na upowszechnianie ich wyników.

 1. Nazwa dziedziny/dziedzin nauki, nazwa dyscypliny/dyscyplin naukowych, których dotyczy konkurs:

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

 1. Adresatki i adresaci konkursu:

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych mogą aplikować:

 • Nauczycielka akademicka lub nauczyciel akademicki, zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim, inna(-ny) pracowniczka lub pracownik prowadzący działalność naukową lub dydaktyczną zgodną z celami ID.UJ, w szczególności pracowniczka lub pracownik naukowo-techniczny, pracowniczka lub pracownik biblioteczny lub pracowniczka lub pracownik dokumentacji i informacji naukowej, a także lektorki lub lektorzy, zatrudnieni w Uniwersytecie.
 1. Warunki przystąpienia do konkursu:
 • W ramach minigrantu dydaktyczno-edukacyjnym „Mobilność: szkoły letnie i zimowe” finansowane mogą być następujące współorganizowane z zagranicznymi ośrodkami akademickimi działania:
  • Szkoły letnie i zimowe
 • Minigrant dydaktyczno-edukacyjny „Mobilność: szkoły letnie i zimowe” nie służy zwiększeniu indywidualnej mobilności pracowniczej, studenckiej lub doktoranckiej.
 • Działania zaplanowane w minigrancie dydaktyczno-edukacyjnym „Mobilność: szkoły letnie i zimowe” mogą być współfinansowane z innych źródeł. Źródła współfinansowania należy udokumentować wraz z informacją o ich statusie (planowane złożenie wniosku, żłożony wniosek, zatwierdzony wniosek).
 • Koszty kwalifikowane:
  • Rzeczowe
   1. Podróże
   2. Pobyty (noclegi, diety, wyżywienie, wizy, ubezpieczenia i inne koszty zgodnie z odnośnymi regulacjami prawnymi)
   3. Wynajem sal
   4. Zakup niezbędnych śródków trwałych i nietrwałych
   5. Usługi zewnętrzne
   6. Inne uzasadnione koszty
  • Osobowe
   1. Wynagrodzenia dla organizatorów
   2. Wynagrodzenia dla wykonawców zajęć dydaktycznych, np. wykładów, seminariów, warsztatów i zajęć terenowych
 • Cele minigrantu dydaktyczno-edukacyjnego „Mobilność: szkoły letnie i zimowe” powinny być zbieżne z celami programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią POB Heritage, w szczególności:
  • Włączenie studentów w prace badawcze
  • Organizacja szkół letnich
  • Organizacja kursów i modułów we współpracy z reprezentantami/kami różnych ośrodków za granicą.
 • Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs to 200.000.
 • Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to PLN 50.000.
 • Okres realizacji minigrantu dydaktyczno-edukacyjnego „Mobilność: szkoły letnie i zimowe”: od 01.03.2022 do 28.02.2023.
 • Osoby realizujące minigrant dydaktyczno-edukacyjny „Mobilność: szkoły letnie i zimowe” zobowiązane są do przedstawienie raportu końcowego w terminie do 30 dni po zaplanowanym we wniosku terminu zakończenia projektu. Raport może zostać opublikowany na stronie internetowej POB Heritage.
 1. Termin i sposób składania wniosków:
 • Wnioski przyjmowane są w okresie od 20.09.2021 do 31.12.2021 wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).
 • Konkurs zostanie otwarty na platformie w dniu 20.09.2021.
 • Etap wstępny oceny: 15.01.2022
 • Po zamknięciu konkursu wnioski są oceniane pod względem formalnym, w szczególności pod względem jego kompletności, zgodności z celami programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią POB Heritage.
 • Komisja Oceniająca może zwrócić wniosek z żądaniem uzupełnienia w wyznaczonym czasie.
 • Za niekompletny uważa się wniosek, którego kosztorys nie zawiera kalkulacji poszczególnych kosztów kwalifikowanych z objaśnieniem składowych i uzasadnieniem wysokości przyjętych kwot, co uniemożliwia ocenę adekwatności budżetu. Projekty należy planować zgodnie z zasadą gospodarności, tj. w sposób celowy i oszczędny, prowadzący jednocześnie do uzyskiwania najlepszych efektów.
 • Wnioski, które zawierają koszty niekwalifikowane lub są niekompletne zostaną odesłane do poprawy. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku online w systemie https://strefaid.uj.edu.pl w terminie wskazanym przez Komisję Oceniającą. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie wniosek pozostaje bez rozpoznania.
 • Rozpoczęcie prac należy planować nie wcześniej niż od 01.04.2022.
 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu:
 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) na stronie POB Heritage: 28.02.2022.
 • Komisja konkursowa przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–100, przy czym za:
  • Wartość merytoryczną i potencjał dydaktyczno-edukacyjny projektu, z uwzględnieniem zgodności ze Strategią i celami ID.UJ: do 50 punktów
  • Adekwatność budżetu: do 30 punktów
  • Harmonogram zadań: do 15 punktów
  • Zgodność z misją Uniwersytetu Jagiellońskiego: do 5 punktów.
 • Wnioski, które nie uzyskały 30 punktów za wartość merytoryczną i potencjał dydaktyczno-edukacyjny projektu lub wnioski, które nie uzyskały 60 punktów łącznie, nie podlegają finansowaniu.
 • Wnioski opiewające na łączną sumę przekraczającą PLN 20.000 podlegają ocenie przez ekspertów (§ 15.1 Regulaminu).

Regulamin konkursu w plikach do pobrania.

Download files
Regulamin konkursu