Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki konkursu na minigranty badawcze dla młodych 2021/1 w DigiWorld

Wyniki konkursu na minigranty badawcze dla młodych 2021/1 w DigiWorld

POB DigiWorld ogłasza wyniki konkursu Minigranty dla młodych 2021/1 w DigiWorld na projekty badawcze w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021.

Na konkurs nadesłano w terminie 62 zgłoszenia w trzech kategoriach (oznaczanych dalej odpowiednio jako III, II i I): od osób uczestniczących w studiach III stopnia lub doktoracie w szkole doktorskiej (34 zgłoszenia), studiach II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na co najmniej IV roku (19 zgłoszeń) oraz studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na co najwyżej III roku (9 zgłoszeń). W wyniku rekomendacji komisji oceniającej do finansowania przyjęto 32 wnioski: 18 (III), 9 (II) i 5 (I). Tym samym zmieniono pule finansowe w poszczególnych kategoriach,  (do odpowiednio: 350 650 zł, 134 880 zł i 39 742 zł), zachowując w nich w przybliżeniu stały wskaźnik sukcesu (czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych). Poniżej zamieszczamy informacje dla wnioskujących i laureatów, listę laureatów, procedurę oceny i skład zespołu ekspertów oraz statystyki konkursowe. 

W konkursie można było uzyskać maksymalnie 30 punktów (średnia ocen wszystkich recenzentów). Do finansowania zakwalifikowano przedsięwzięcia ocenione na co najmniej: 18,75 (III), 19,5 (II) i 14,75 (I) punktów. Szczegółowe oceny wraz z uzasadnieniem będziemy wprowadzać przez najbliższe dni do systemu digiworld.cm-uj.krakow.pl, gdzie będą do wglądu wnioskodawców. 

Z kierownikami wskazanych projektów będziemy się kontaktować w celu wystawienia pełnomocnictw do dysponowania środkami oraz poinformowania o pozostałych kwestiach organizacyjnych. Ewentualne pytania należy kierować do Biura ID.UJ (bartek.konecko@uj.edu.pl) z kopią do digiworld@uj.edu.pl. W temacie proszę wpisać „[Minigranty Młodych 2021/1]”. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za duże zainteresowanie konkursem! 

  • doktoranci i doktorantki 

Wnioskodawca/ 
Wnioskodawczyni 

Wydział 

Tytuł 

Opiekun 

Dawid Rymarczyk 

 

WMI 

Interpretowalne sieci neuronowe w kontekście procesów poznawczych 

prof. dr hab. Jacek Tabor 

Piotr Wróbel 

WCh 

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do automatyzacji wyznaczania parametrów używanych w symulacjach dynamiki molekularnej 

prof. dr hab. Andrzej Eilmes 

Michał Sadowski 

WMI 

Analiza zaszumionych danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego 

dr Łukasz Struski 

Katarzyna Baliga-Nicholson 

WZKS 

Internet of others: Multi-method identity building for better ED&I (Equality, Diversity and Inclusion) at university 

dr Jan Argasiński 

Wiktor Dziemski 

WF 

Dwa oblicza św.Brunona. Cyfrowa edycja naukowa dwóch późnośredniowiecznych tekstów 

dr hab. Anna Wasyl, prof. UJ 

Tomasz Danel 

WMI 

Grywalizacja procesu projektowania leków 

dr hab. Igor Podolak 

Mateusz Rałowski 

WFAIS 

Zastosowanie uczenia maszynowego do wyznaczania współczynnika pokrycia (ang. covering factor) dla kwazarów 

prof. dr hab. Agnieszka Pollo 

Daria Boratyn 

WMI 

Obliczeniowa analiza głosowania strategicznego w systemach sędziowskich 

dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ 

Klaudia Bałazy 

WMI 

Unravelling Large Language Models 

prof. dr hab. Jacek Tabor 

Marcin Sendera 

WMI 

Głębokie procesy gaussowskie do śledzenia obiektów z wykorzystaniem modeli flowowych 

dr Przemysław Spurek 

Szymon Knop 

WMI 

Generowanie obrazów wysokiej jakości za pomocą modeli opartych o metrykę Cramera-Wolda 

dr Przemysław Spurek 

Magdalena Rusaczonek 

WFAIS 

Analiza obrazów mikroskopowych nanostruktur biologicznych przy użyciu sieci neuronowych 

prof. dr hab. Marek Szymoński 

Tomasz Szołdra 

WFAIS 

Wykrywanie wielociałowych blizn kwantowych za pomocą sieci neuronowych 

prof. dr hab. Jakub Zakrzewski 

Krzysztof Galias 

WMI 

Generalization in Offline Reinforcement Learning 

dr Stanisław Jastrzębski 

Olga Adamczyk 

WFAIS 

Stworzenie bazy obrazów mikroskopowych 3D w celu przygotowania algorytmu, rozpoznającego strukturę poszczególnych komponentów cytoszkieletu w zależności od elastyczności podłoża hodowlanego 

dr hab. Zenon Rajfur, prof. UJ 

Adriana Borowa 

WMI 

Dochodzenie epidemiologiczne z zastosowaniem samo-nadzorowanego uczenia maszynowego 

dr Bartosz Zieliński 

Joanna Caputa 

WGG 

Funkcjonowanie systemu stoku osuwiskowego a zagrożenia infrastruktury w dnach dolin zlewni karpackich 

dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ 

Grzegorz Czelusta 

WFAIS 

Rozwiązywanie problemu więzów za pomocą komputerów kwantowych 

dr hab. Jakub Mielczarek 

  

  • studenci i studentki II stopnia 

Wnioskodawca/ 
Wnioskodawczyni 

Wydział 

Tytuł 

Opiekun 

Lena Helińska 

WPA 

Artificial Privacy? Sustainability of digital privacy laws and policies in the light of developments in big data analytics 

dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ 

Dorota Nowak 

WMI 

Algorytm ścisłego całkowania równań wariacyjnych w układach posiadających pewne prawa zachowania 

dr hab. Daniel Wilczak, prof. UJ 

Barbara Kołodziej 

WFAIS 

Rozwój narzędzi do realistycznej symulacji terapii protonowej z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego 

dr Aleksandra Wrońska 

Marcin Przewięźlikowski 

WMI 

Przetwarzanie obrazów z brakującymi fragmentami za pomocą konwolucyjnych sieci neuronowych 

dr Marek Śmieja 

Michał Górszczak 

WMI 

Wyjaśnialność samo-nadzorujących się głębokich sieci neuronowych 

dr Bartosz Zieliński 

Katarzyna Szulc 

WOZ 

Znaczenie cyfrowych kompetencji zdrowotnych w kształtowaniu odporności na infodemię towarzyszącą pandemii COVID-19 

dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ 

Patrycja Twardawa 

WFAIS 

Wieloparametrowa analiza danych pomiarowych AFM 

dr hab. Marta Targosz-Korecka 

Wiktor Daniec 

WMI 

Wykorzystanie interpolacji do lepszej generalizacji sieci neuronowych 

dr Stanisław Jastrzębski 

Alicja Mikłas 

WCh 

Molecular modeling  of perovskite materials by machine learning methods 

dr Mateusz Brela 

  

  • studenci i studentki I stopnia 

Wnioskodawca/ 
Wnioskodawczyni 

Wydział 

Tytuł 

Opiekun 

Michał Kajka 

WF 

Interaktywna mapa wiedzy w Polsce o teatrze tureckim – cyfrowa baza danych open access i analiza bibliometryczna 

dr hab. Grażyna Zając, prof. UJ 

Iwona Przybył 

WFz 

Wykluczenie społeczne przez roboty: wpływ podobieństwa do człowieka i antropomorfizacji 

dr inż Bipin Indurkhya, prof. UJ 

Karolina Woszczyna 

WZ 

Zarządzanie polityką rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej 

dr Karolina Mania 

Sharon Spisak 

WFz 

Wpływ faworyzowania grupy własnej na grupy złożone z człowieka i robota 

dr inż Bipin Indurkhya, prof. UJ 

Grzegorz Wawrzesta 

WFAIS 

Zastosowanie sztucznej inteligencji do określania globalnych charakterystyk zderzeń relatywistycznych ciężkich jonów 

prof. dr hab. Janusz Brzychczyk 

  

Procedura oceny: 

Wnioski oceniała trzyosobowa komisja w składzie:  

  • prof. dr hab. Maciej Ogorzałek, Zakład Technologii Informatycznych, WFAIS 

  • dr Dariusz Stolicki, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką / WSMiP 

  • dr Marek Śmieja, Katedra Uczenia Maszynowego, WMI 

Każdy wniosek był oceniany szczegółowo przez dwóch członków komisji. Dr Dariusz Stolicki wyłączył się z prac komisji ze względu na konflikt interesów w przypadku dwóch wniosków (mgr Darii Boratyn oraz mgr Natalii Stręk), zaś dr Marek Śmieja nie uczestniczył w ocenie wniosków złożonych przez osoby z Grupy Metod Uczenia Maszynowego GMUM. 

Do każdego wniosku powołano również dwoje ekspertów dziedzinowych spośród pracowników i pracownic naukowych UJ (oraz – w dwóch przypadkach – innych instytucji badawczych) zajmujących się pokrewną tematyką. Eksperci dziedzinowi nie mogli pracować w tym samym zakładzie / katedrze, z którego wywodziła się osoba wnioskująca lub jej opiekun naukowy, ani też być członkami tej samej grupy badawczej. Nie mogli również być opiekunami innego wniosku konkursowego składanego w tej samej kategorii, co oceniany przez nich wniosek. W przypadku dyscyplin reprezentowanych na więcej niż jednym wydziale w miarę możliwości dobierano ekspertów dziedzinowych z innego wydziału niż wnioskodawca. 

W przypadku kryteriów: poziom naukowy wniosku, oczekiwane wyniki, dorobek wnioskodawcy / zespołu oraz dorobek opiekuna naukowego oceny dokonywali wyłącznie eksperci. W przypadku pozostałych kryteriów oceny ekspertów oraz oceny członków komisji miały taką samą wagę. 

Lista ekspertów: 

Recenzent 

Wydział 

Instytut 

dr hab. Marcin Andrzejak 

WCh 

Zakład Chemii Teoretycznej 

dr hab. Mariusz Radoń 

WCh 

Zakład Chemii Nieorganicznej 

dr hab. Aleksander Mendyk, prof. UJ 

WFa 

Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji 

dr hab. Rafał Górski 

WF 

Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki 

dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ 

WF 

Instytut Filologii Germańskiej 

dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ 

WF 

Instytut Filologii Angielskiej 

dr Daniel Słapek 

WF 

Instytut Filologii Romańskiej 

dr Paweł Zarychta 

WF 

Instytut Filologii Germańskiej 

dr hab. Magdalena Śmieja-Nęcka, prof. UJ 

WFz 

Instytut Psychologii 

dr Tomasz Smoleń 

WFz 

Instytut Filozofii 

dr Jan Argasiński 

WFAIS 

Instytut Informatyki Stosowanej 

prof. dr hab. Piotr Cyganik 

WFAIS 

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego 

dr hab. Bogdan Damski 

WFAIS 

Instytut Fizyki Teoretycznej 

dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć 

WFAIS 

Instytut Informatyki Stosowanej 

dr hab. Andrzej Odrzywołek 

WFAIS 

Instytut Fizyki Teoretycznej 

dr hab. Anna Paszyńska 

WFAIS 

Instytut Informatyki Stosowanej 

dr hab. Jakub Rysz, prof. UJ 

WFAIS 

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego 

dr Michał Silarski 

WFAIS 

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego 

dr hab. Grażyna Ślusarczyk, prof. UJ 

WFAIS 

Instytut Informatyki Stosowanej 

dr Adela Staszowska 

WFAIS 

Instytut Fizyki Teoretycznej 

dr Przemysław Witaszczyk 

WFAIS 

Instytut Informatyki Stosowanej 

dr Wojciech Wróblewski 

WGG 

Instytut Nauk Geologicznych 

dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ 

WGG 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

dr Krzysztof Ciesielski, prof. UJ 

WMI 

Instytut Matematyki 

dr Jarosław Duda 

WMI 

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej 

dr hab. Anna Ochal 

WMI 

Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania 

prof. dr hab. Roman Srzednicki 

WMI 

Instytut Matematyki 

dr Łukasz Struski 

WMI 

Instytut Matematyki 

dr Michał Wrona 

WMI 

Instytut Informatyki Analitycznej 

dr Bartosz Zieliński 

WMI 

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej 

dr Marek Jakubiec 

WPA 

 

dr Przemysław Pałka 

WPA 

 

dr Błażej Sajduk 

WSMP 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 

dr Jakub Żurawski 

WSMP 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 

dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ 

WZKS 

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

dr Magda Gawłowska 

WZKS 

Instytut Psychologii Stosowanej 

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ 

WZKS 

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej 

dr hab. Piotr Marecki 

WZKS 

Instytut Kultury 

prof. dr hab. Tadeusz Marek 

WZKS 

Instytut Psychologii Stosowanej 

dr Malwina Popiołek 

WZKS 

Instytut Kultury 

dr Paweł Strojny 

WZKS 

Instytut Psychologii Stosowanej 

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ 

WZKS 

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej 

dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ 

WZKS 

Instytut Przedsiębiorczości 

dr hab. Jakub Barbasz 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN 

dr Marcin Malawski 

Instytut Podstaw Informatyki PAN 

 

Statystyki wniosków złożonych: 

Wydział 

L. wniosków (w tym III / II / I stopień) 

L. wniosków zakwalifikowanych do finansowania (w tym III / II / I stopień) 

Płeć K/M (l. wniosków sfinansowanych) 

Chemii 

2 (1/1/0) 

2 (1/1/0) 

1/1 (1/1) 

Filologiczny 

5 (4/0/1) 

2 (1/0/1) 

2/3 (0/2) 

Filozoficzny 

11 (2/4/5) 

2 (0/0/2) 

11/0 (2/0) 

Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 

12 (7/4/1) 

8 (5/2/1) 

7/5 (4/4) 

Geografii i Geologii 

3 (2/1/0) 

1(1/0/0) 

2/1 (1/0) 

Historyczny 

1 (1/0/0) 

0(0/0/0) 

1/0 (0/0) 

Lekarski 

1 (1/0/0) 

0 (0/0/0) 

1/0  (0/0) 

Matematyki i Informatyki 

16 (10/6/0) 

13 (9/4/0) 

5/11 (4/9) 

Nauk o Zdrowiu 

1 (0/1/0) 

1 (0/1/0) 

1/0 (1/0) 

Prawa i Administracji 

2 (0/2/0) 

1 (0/1/0) 

2/0 (1/0) 

Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

2 (1/0/1) 

0 (0/0/0) 

1/1 (0/0) 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

6 (5/0/1) 

2 (1/0/1) 

4/2 (2/0) 

Suma 

62(34/19/9) 

32 (18/9/5) 

38/24 (16/16) 

 

Polecamy również
Humanistic Management Network na UJ
Humanistic Management Network na UJ
Logo Inicjatywa Badawcza
Moduł excellence - nagrody za publikacje 2020 i 2021 – dodatkowy nabór
Logo Inicjatywa Badawcza
Wsparcie rozwoju kompetencji twardych – relacje z odbytych szkoleń
Logo Inicjatywa Badawcza
Rozstrzygnięcie Konkursu #14 – “ Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”.