Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przestrzeń Kreatywnej Współpracy

Zapraszamy na nową stonę internetową Przestrzeni Kreatywnej Współpracy https://pkw.uj.edu.pl 

System Przestrzeni Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (PKW) powstał, by koordynować szereg aktywności kreatywnych i prorozwojowych w zakresie współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z partnerami społecznymi, gospodarczymi oraz publicznymi przy zapewnieniu merytorycznego i infrastrukturalnego zaplecza, z uwzględnieniem zaangażowania wspólnoty uniwersyteckiej w celu realizacji trzeciej misji Uniwersytetu oraz leżących u podstaw Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim zasad innowacji, integracji, interdyscyplinarności oraz internacjonalizacji. 

Naszym celem głównym jest ułatwienie wszechstronnej współpracy w ramach przestrzeni ko-kreacji, umożliwiających wymianę pomysłów i idei w ramach społeczności uniwersyteckiej, jak i efektywną współpracę z otoczeniem zewnętrznym w celu wspólnego generowania użytecznych rozwiązań istotnych problemów i dlatego tworzymy warunki dla projektów oddziaływujących społecznie z uwzględnieniem wartości uniwersyteckich i ich roli we wspieraniu funkcjonowania inkulzywnego społeczeństwa, oferujemy możliwość stałej współpracy i korzystania z potencjału Uniwersytetu oraz pomagamy zdobywać i pogłębiać umiejętności posługiwania się metodami kreatywnej pracy we współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi Uniwersytetu.

więcej o

Pomieszczenia systemu Przestrzeni Kreatywnej Współpracy stanowią infrastrukturalne zaplecze dla działań realizowanych wraz z partnerami społecznymi, gospodarczymi i publicznymi. Nowoczesne wyposażenie, pomysłowe rozwiązania architektoniczne oraz liczne praktyczne udogodnienia ułatwiają organizację prac w różnych ustawieniach i z wykorzystaniem różnych metod kreatywno-partycypacyjnych. W każdym pomieszczeniu znajdują się: monitor multimedialny, dwa rzutniki, inspiratoria, tablice magnetyczne, przesłony z możliwością wykorzystania w postaci tablic, ustawne i przesuwne stoły heksagonalne, przestrzeń odpoczynku oraz materiały biurowe i inne wspomagające procesy kreatywnego rozwiązywania problemów.

Pomieszczenie PKW - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ul. Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków, sala nr 331, III p.

Pomieszczenie PKW - Wydział Matematyki i Informatyki, Profesora Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, Sala 0137 / 0138, parter

Pomieszczenie PKW - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Profesora Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348, Sala 0329, parter

Pomieszczenie PKW - Wydział Geografii i Geologii, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, sala nr 1.19, I piętro

Pomieszczenie PKW - Wydział Chemii, Gronostajowa 2, 30 - 387 Kraków, sala nr 0A – 24, parter

Pomieszczenia PKW można zarezerwować w celu organizacji i realizacji projektów, warsztatów, szkoleń z wykorzystaniem metod kreatywnych i partycypacyjnych z udziałem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Uniwersytetu.

Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu mogą dokonywać rezerwacji pomieszczenia przez kalendarz UJ dostępny w poczcie elektronicznej.

Partnerzy zewnętrzni proszeni są o rezerwację pomieszczenia mailowo, na adres koordynatorki lub koordynatora wydziałowego pomieszczenia PKW.

Koordynatorzy wydziałowych pomieszczeń PKW w przypadku kolizji terminów lub stwierdzenia wykorzystania pomieszczenia w celach niezgodnych z celami systemu PKW mogą odmówić rezerwacji.

Zespół ds. Przestrzeni Kreatywnej Współpracy sprawuje ogólny nadzór merytoryczny i materialny nad procesami i projektami realizowanymi w pomieszczeniach systemu PKW. Nawiązuje kontakty i kooperuje z partnerami społecznymi, publicznymi i gospodarczymi, organizuje szkolenia, warsztaty i seminaria w zakresie metod kreatywnych i partycypacyjnych, prowadzi politykę informacyjną i promocyjną systemu PKW oraz zaangażowanych w poszczególne aktywności podmiotów, współpracuje z ekspertami i moderatorami procesów kreatywnych, zapewnia wsparcie prawne realizowanych projektów, współpracuje z ekspertami i moderatorami procesów kreatywnych i partycypacyjnych, realizuje projekty ogólnouniwersyteckie, jak i wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju systemu PKW. Zespół działa w składzie:

  • Dr Paweł Ścigaj, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  • Dr hab. Mateusz Lewandowski, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
  • Mgr Krystian Gurba, Centrum Transferu Technologii CITTRU
  • Mgr Kinga Guzik, Centrum Transferu Technologii CITTRU, Sekcja Przedsiębiorczości Akademickiej (AIP UJ)
  • Mgr Łukasz Gacek, Centrum Transferu Technologii CITTRU, Sekcja Przedsiębiorczości Akademickiej (AIP UJ)

Procesy i aktywności realizowane w poszczególnych pomieszczeniach systemu PKW pozostają pod stałą opieką Koordynatorów Wydziałowych PKW, którzy we współpracy z Zespołem ds. PKW oraz dziekanem wydziału sprawują nadzór merytoryczny nad projektami, prowadzą politykę informacyjną i promocyjną wydziałowego pomieszczenia PKW, czuwają nad harmonogramem projektów oraz rezerwacją pomieszczenia, nawiązują i prowadzą współpracę z wydziałowymi partnerami realizującymi projekty w ramach systemu PKW, także w zakresie formalnych aspektów organizacji projektów, weryfikują i analizują potrzeby w zakresie środków i materiałów w pomieszczeniu PKW, by zapewnić najwyższą jakość usług oraz przygotowanie do działań kreatywnych. Naszymi koordynatorami są:

Zapraszamy do kontaktu

pkw@uj.edu.pl